Algemene voorwaarden Asselbergs & Klinkhamer Advocaten B.V. - Asselbergs & Klinkhamer advocaten
Asselbergs & Klinkhamer BV is een besloten vennootschap gevestigd te Etten-Leur, die handelt onder de naam Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Alle diensten die worden verricht door Asselbergs & Klinkhamer Advocaten zijn onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden: 1. Opdrachten die worden verstrekt aan personen werkzaam bij Asselbergs & Klinkhamer Advocaten worden uitsluitend gezien als opdrachten aan Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. 2. Met uw toestemming verwerkt Asselbergs en Klinkhamer Advocaten bij de uitvoering van de opdracht uw persoonsgegevens, of de persoonsgegevens van medewerkers van uw organisatie. Het verwerken van deze persoonsgegevens kan noodzakelijk zijn op basis van die opdracht, maar ook voor het voldoen aan een wettelijke verplichting door Asselbergs en Klinkhamer Advocaten. Zo dient bij het verstrekken van de opdracht op verzoek van de advocaat een afschrift van een geldig legitimatiebewijs te worden overhandigd. Indien Asselbergs en Klinkhamer Advocaten de persoonsgegevens voor een ander doel (dan het uitvoeren van de opdracht) wil verwerken, zal zij hiervoor apart contact met u opnemen en uw toestemming vragen voor die specifieke verwerking. 3. Iedere aansprakelijkheid van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten uit hoofde van de overeenkomst van opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekering ten laste komt van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Op verzoek wordt kosteloos informatie verstrekt omtrent de inhoud van de geldende polisvoorwaarden. Aansprakelijkstelling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 3 maanden nadat de opdrachtgever bekend is geworden met de gebeurtenis die tot de aansprakelijkheid leidt. 4. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten is bij de uitvoering van een opdracht gerechtigd voor rekening van de cliƫnt derden in te schakelen en om beperkingen van aansprakelijkheid van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. 5. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk, dan wel wettelijk verplicht. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten bewaart de door haar gevormde dossiers en de daarin opgeslagen persoonsgegevens op digitale wijze gedurende een periode van minimaal 10 jaren, waarna tot vernietiging kan worden overgegaan. 6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers. 7. De rechtsverhouding tussen Asselbergs & Klinkhamer Advocaten en haar opdrachtgevers is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank Zeeland-West-Brabant is bij uitsluiting bevoegd om over rechtsgeschillen tussen partijen te oordelen.