Publicaties

Arbeidsrecht

Meer zekerheid voor werknemers met contract voor bepaalde tijd? In het sociaal akkoord staat onder andere dat er wijzigingen in het arbeidsrecht zullen worden doorgevoerd. Wat toen is afgesproken, is nu uitgewerkt in een wetsontwerp Wet werk en zekerheid. Op basis daarvan zal de “ketenregeling” bij opvolgende arbeidscontracten voor bepaalde tijd worden aangepast. Dit met het doel om de rechtspositie van de flexwerker te versterken en deze werknemer eerder aanspraak te geven op een vast contract. Uit de wet blijkt dat een vierde of latere arbeidsovereenkomst in een reeks als aangegaan voor onbepaalde tijd geldt. Hetzelfde geldt wanneer de arbeidsovereenkomsten een termijn van 36 maanden hebben overschreden. Dit wordt de “ketenregeling” genoemd. Van een reeks is sprake bij tussenpozen van niet meer dan 3 maanden. Bij cao kan van de wettelijke regeling zijn afgeweken. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil de “ketenregeling” aanpassen. Dat houdt in dat al naar 2 jaar in plaats van 3 jaar aanspraak kan worden gemaakt op een vast contract. In het sociaal akkoord is daarnaast opgenomen dat de keten wordt doorbroken na 6 maanden in plaats van 3 maanden. De minister wil dit vanaf 1 januari 2015 invoeren. Het is nog maar de vraag of dit het resultaat oplevert dat de minister voor ogen heeft. Naast deze aanpassing zijn ook de wijzigingen van het ontslagrecht en de Werkloosheidswet in het wetsontwerp Werk en Zekerheid opgenomen. Het wetsvoorstel is op het moment van schrijven van dit artikel nog niet openbaar. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Arbeidsrecht