Buitengerechtelijke kosten en eigen schuld in een deelgeschilprocedure

31 jan 2020 Letselschaderecht Jolanda Broeders

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

In de wet staat dat de aansprakelijke partij ook de redelijke kosten moet vergoeden die een slachtoffer moet maken ter vaststelling van de schade en de aansprakelijkheid. Dit worden de buitengerechtelijke kosten genoemd.

Deelgeschilprocedure

Het komt met enige regelmaat voor dat er discussies ontstaan tussen het slachtoffer en de aangesproken partij. Dit kunnen bijvoorbeeld discussies zijn over de aansprakelijkheidsvraag of over de omvang van de schade. Een discussie over een bepaald punt, waardoor de onderhandelingen buiten rechte vastlopen, kunnen aan de rechter worden voorgelegd in een deelgeschilprocedure.

Buitengerechtelijke kosten in een deelgeschilprocedure

Een deelgeschilprocedure wordt gezien als een onderdeel van de buitengerechtelijke onderhandelingen. Het voordeel hiervan is dat de proceskosten van een deelgeschilprocedure onderdeel uitmaken van de buitengerechtelijke kosten en volledig voor vergoeding in aanmerking komen. Maar is dat ook zo als er sprake is van eigen schuld?

Hoofdregel

Er is veel gediscussieerd over de vraag of de mate van eigen schuld door-werkt op de vergoeding van buitengerechtelijke kosten.

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 21 september 2007 de hoofdregel geformuleerd. De hoofdregel is dat de vergoeding van buitengerechtelijke kosten, evenals de schadevergoeding zelf, in beginsel moet worden verminderd met de mate van eigen schuld die het slachtoffer heeft.

Uitzonderingen

Maar er zijn uitzonderingen!

Vorig jaar heb ik de aansprakelijkheidsvraag in een deelgeschilprocedure aan de rechtbank Amsterdam voorgelegd. In deze zaak ging het om een aanrijding tussen een auto en een motor. Mijn cliënt was de bestuurder van de motor. Op het moment van het ongeval droeg hij geen helm. De aangesproken partij voerde in deze procedure aan dat er sprake was van eigen schuld.

In deze procedure werden ook de kosten van de deelgeschilprocedure besproken. Hierbij kwam de vraag aan de orde in hoeverre de mate van eigen schuld van invloed was op de vergoeding van de buitengerechtelijke kosten van het deelgeschil.

Tijdens de mondelinge behandeling heb ik aangevoerd dat nog moest worden vastgesteld of en zo ja in hoeverre het niet dragen van een helm door mijn cliënt van invloed was op de omvang van de schade. Daarbij heb ik aangegeven dat het ongeval volledig kon worden toegerekend aan de aangesproken partij. Het niet dragen van een helm door mijn cliënt had niet bijgedragen aan het ontstaan van het ongeval. Alleen de ernst van het letsel kon zijn vergroot door het niet dragen van een helm door mijn cliënt.

De rechtbank Amsterdam oordeelt in haar uitspraak van 27 juni 2019 op dit punt als volgt:

“Vooropgesteld wordt dat, indien de schadevergoedingsplicht op grond van artikel 6:101 BW evenredig met de mate van eigen schuld van de benadeelde aan de door hem initieel geleden schade wordt verminderd, ook de verplichting om de in artikel 6:96 lid 2 BW bedoelde kosten te vergoeden in beginsel in dezelfde mate moet worden verminderd (HR 21 september 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7624, Van der Slot/Manege Bergamo). Dit geldt ook voor de kosten van de behandeling van het deelgeschil, nu deze op grond van artikel 1019aa lid 2 Rv hebben te gelden als kosten als bedoeld in artikel 6:96 lid 2 BW.

In dit geval is echter gebleken dat het ongeval volledig en alleen door de verzekerde van [verweerster], [X], is veroorzaakt en dat enkel de ernst om omvang van de schadelijke gevolgen daarvan door [verzoeker] zelf kan zijn vergroot door het niet dragen van een helm. Dit leidt er toe dat de initiële schade, die ook zonder de fout van [X] zou zijn geleden, voor volledige vergoeding in aanmerking komt. [verzoeker] heeft geen eigen schuld aan het ontstaan van de schade, maar (mogelijk) slechts aan de omvang daarvan. De (mogelijke) eigen schuld aan de omvang van de schade verdient geen doorwerking op de aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten. [verweerster] zal daarom worden veroordeeld de volledige kosten van dit deelgeschil aan [verzoeker] te vergoeden.”

In deze zaak moest de aangesproken partij de volledige buitengerechtelijke kosten van de deelgeschilprocedure vergoeden.

Conclusie

De hoofdregel zoals geformuleerd door de Hoge Raad in 2007 blijft van kracht. Maar op een hoofdregel zijn altijd uitzonderingen. Met goede argumenten kan je de rechter er van overtuigen dat er sprake is van een uitzondering. Het is de moeite waard om dit te proberen!

Vragen?

Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met één van mijn collega’s of mij op. Wij kijken graag met jou mee.

Over de blogger
Jolanda Broeders

Jolanda werkt sinds 1995 bij AK Advocaten. Haar praktijk bestaat volledig uit letselschadezaken.

Meer artikelen van Jolanda Broeders
Jolanda Broeders Letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.