De Wet Franchise

10 dec 2020 Ondernemingsrecht Yannick Willems

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Op 1 januari 2021 zal de Wet Franchise in werking treden. Om u alvast op weg te helpen, ga ik in deze blog in op de belangrijkste veranderingen. Zowel franchisegevers als -nemers doen er verstandig aan om stil te staan bij de aanpassingen die zij dienen door te voeren in hun overeenkomsten’.

De Wet Franchise zal namelijk vanaf datum inwerkintreding niet alleen voor alle franchiseovereenkomsten gelden die vanaf die datum worden gesloten, maar ook voor de al lopende franchiseovereenkomsten. Slechts voor enkele zeer specifieke bepalingen geldt een overgangsregeling van twee jaar.

Achtergrond Wet Franchise

De reden voor de Wet Franchise is dat de wetgever van mening is dat de franchiserelatie in de praktijk vaak uit evenwicht is. Hoewel de franchisenemer een autonome ondernemer blijft, is deze in zekere zin altijd afhankelijk van de franchisegever. Zo is het in de praktijk veelal de franchisegever die vorm geeft aan formule, maar ook de strategie wordt vaak door de franchisegever bepaald.

Het doel van de Wet Franchise is dan ook het evenwicht tussen enerzijds de franchisegever en anderzijds de franchisenemer te herstellen. De wetgever heeft daarbij vier aandachtsgebieden gesignaleerd.

Versterken positie franchisenemer

Om de transparantie bij het sluiten van de franchiseovereenkomst te vergroten, bevat de Wet Franchise regels die ertoe strekken de franchisenemer vóór het aangaan van de overeenkomst te voorzien van essentiële informatie.

Zo dient de franchisegever aan franchisenemer het ontwerp van de overeenkomst, informatie over door de franchisenemer te betalen vergoedingen etc. te verstrekken. De franchisenemer dient op zijn beurt informatie te verschaffen over o.a. zijn financiële positie.

De gedachte hierachter is dat de franchisegever en -nemer op die manier allebei in staat zijn om een goede inschatting te maken van de risico’s die het sluiten, maar ook de uitvoering, van de franchiseovereenkomst meebrengen.

Daarnaast beoogt de wet de franchisenemer voldoende gelegenheid te bieden de nodige maatregelen treffen waarmee wordt voorkomen dat hij onder invloed van onjuiste veronderstellingen een overeenkomst aangaat.
Ook na het sluiten van de overeenkomst moet de franchisegever tijdig de in de Wet Franchise genoemde informatie aan de franchisenemer verschaffen.

‘Tijd van beraad’

Om de franchisenemer in de gelegenheid te stellen in alle rust na te denken en zich te laten adviseren over de overeenkomst, voorziet de Wet Franchise in een ‘tijd van beraad’ van vier weken.

Tijdens deze periode kan de conceptovereenkomst niet worden gewijzigd ten nadele van de franchisenemer, maar mogen ook geen investeringen of andere betalingen worden gedaan die verband houden met de aanstaande franchiserelatie.

Tussentijdse overleg en wijzigingen

Om onderlinge afstemming van activiteiten tussen franchisegever en -nemer te bevorderen, schrijft de Wet Franchise voor dat minimaal één keer per jaar een overleg dient plaats te vinden.

In het verlengde daarvan behoeft de franchisegever toestemming van de door het besluit getroffen franchisenemer(s) of van alle franchisenemers die de formule gebruiken, indien de franchisegever veranderingen wenst aan te brengen in de formule.

Op die manier wordt tegenwicht geboden aan bepalingen op grond waarvan de franchisegever eenzijdige wijzingen in de franchiseformule kan doorvoeren waardoor de winstgevendheid van een franchisenemer in gevaar kan komen.

Beëindiging van de samenwerking

Onder de Wet Franchise zal het verplicht worden om in de overeenkomst te voorzien in een vergoeding voor opgebouwde goodwill ingeval de samenwerking wordt beëindigd. Een bepaling die op dit moment veelal ontbreekt in overeenkomsten.

Daarnaast dient een eventueel non-concurrentiebeding beperkt te worden tot hetgeen noodzakelijk is voor bescherming van knowhow, concurrerende goederen, een periode van één jaar na afloop van de overeenkomst en het geografische gebied waarbinnen de franchisenemer de formule exploiteerde.

Tot slot

Alles overziend genoeg stof om over na te denken en de reeds gesloten overeenkomsten eens grondig tegen het licht te houden om te bezien of deze (al) in overeenstemming zijn met de Wet Franchise.

Over de blogger
Yannick Willems

Yannick is gespecialiseerd in het vastgoed- en ondernemingsrecht. Hij heeft ervaring met het opzetten van samenwerkingen en ondernemingen, maar houdt zich ook bezig met conflicten binnen ondernemingen.

Meer artikelen van Yannick Willems

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.