Alle wijsheid in pacht - Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Asselbergs & Klinkhamer
gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken te verzamelen aan de hand waarvan de website kan worden verbeterd.

Pachtrecht is een gecompliceerd en specialistisch rechtsgebied, zowel inhoudelijk als processueel. Hoewel iedereen in principe zijn eigen belangen kan behartigen, is aan te raden u te laten adviseren. Als de procesregels niet goed worden nageleefd heeft dat grote gevolgen.

Wat is pacht?

Pachtrecht is een bijzondere vorm van huurrecht en ziet op overeenkomsten waarbij een hoeve of los land in ruil voor een tegenprestatie in gebruik wordt gegeven ter uitoefening van bedrijfsmatige landbouw.

Veel mensen verwarren pacht met huur. Huur ziet op veel meer situaties dan alleen bedrijfsmatige landbouw. Wij nemen u graag mee in dit andere rechtsgebied.

Landbouw

Hierboven is de definitie van pacht gegeven. Het element ‘in gebruik verstrekken’ veronderstelt exploitatievrijheid. Die exploitatie moet betrekking hebben op landbouwactiviteiten. Wat u hieronder moet verstaan legt de wet ook uit: het bedrijfsmatig uitoefenen van akkerbouw, weidebouw, (pluim)veehouderij, tuinbouw, daaronder begrepen fruitteelt en het kweken van bomen, bloemen en bloembollen, de teelt van griendhout en riet en elke andere tak van bodemcultuur met uitzondering van de bosbouw.

Economische activiteit

Op basis van rechterlijke uitspraken volgt dat sprake dient te zijn van economische activiteit gericht op winst door uitoefening van landbouw. Het in gebruik verstrekken van bijvoorbeeld grasland ten behoeve van een hobby is dus geen pacht. Voor pacht moet sprake zijn van een agrarische onderneming: een complex van economische activiteiten gericht op winst door de uitoefening van de landbouw. Agrarische activiteiten, die slechts als liefhebberij of bron van bijverdienste kunnen worden beschouwd zijn dus wegens hun geringe omvang onvoldoende om als economische activiteit te worden aangemerkt, dus geen pacht.

Pachtovereenkomsten

Zodra een overeenkomst aan de hierboven genoemde definitie en omschrijving voldoet, wordt deze gezien als een pachtovereenkomst. Dit geldt ook wanneer partijen de overeenkomst anders hebben genoemd, voor de wet blijft dit immers pacht.

De meest voorkomende pachtovereenkomsten worden in het onderstaande schema genoemd, waarbij de belangrijkste verschillen worden toegelicht. We wijzen u erop dat het onderstaande schema niet volledig is. Wilt u meer informatie? Onze specialisten lichten u graag in!

Pachtvormen Waarvoor? Duur? Verlenging? Opzeggen? Rol Grondkamer Bijzonderheden
Regulier Hoeve Los land   12 jaar
  6 jaar
Automatisch 6 jaar, tenzij opzegging Ja Toets overeenkomst en pachtprijs Pachter geniet bescherming
Geliberaliseerd Los land Partijen bepalen zelf Geen automatische verlenging Nee Bij 6+ jaar toetst grondkamer pachtovereenkomst en pachtprijs. Flexibele pachtvorm
Teeltpacht Los land voor 1 of 2 jarige teelten Max. voor 1 of 2 jaar Geen automatische verlenging Nee Geen toets op pachtprijs Vruchtwisseling noodzakelijk

Toekomstige veranderingen

De afgelopen jaren is het pachtstelsel geëvalueerd. Een ingrijpende herziening van het pachtrecht wordt voorgesteld. Momenteel is nog niets definitief, maar de voornaamste voorgestelde wijzigingen zien op het volgende.

De veranderingen in het nieuwe beoogde pachtstelsel worden voornamelijk ingezet op duurzaam bodembeheer, langdurigere relatie tussen verpachter en pachter en een vrijere pachtprijs. Om dit te verwezenlijken zouden nieuwe pachtvormen worden vormgegeven en smelten sommige pachtvormen samen. Er worden tools gecreëerd, die de bodemkwaliteit waarborgen. Het is nu wachten op een wetsvoorstel.

Vragen over pachtrecht?

Wenst u een kritische blik over uw eigen pachtovereenkomst of wilt u weten wat uw kansen zijn? Benader dan gerust een van onze pachtrechtspecialisten. Zij helpen u graag verder!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.