Last onder dwangsom of bestuursdwang mag niet te verstrekkend zijn - Asselbergs & Klinkhamer advocaten

Asselbergs & Klinkhamer
gaat zorgvuldig met uw privacy om.

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er om de website goed te laten functioneren en om statistieken te verzamelen aan de hand waarvan de website kan worden verbeterd.

Indien sprake is van een overtreding kan het bevoegd gezag een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen. De herstelmaatregelen die aan de overtreder worden opgelegd, mogen niet verder gaan dan nodig is voor het beëindigen van de overtreding. De last mag dus niet te verstrekkend zijn. Maar wanneer gaat de last nu precies te ver?

Uitspraak Raad van State Bungalowpark Hierden

Eind 2019 oordeelde de Raad van State over een last onder dwangsom die was opgelegd aan een bungalowpark in Hierden. De chalets op het bungalowpark hadden een recreatieve bestemming maar werden niet alleen voor recreatie, maar ook voor permanente bewoning en tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten gebruikt. Het bungalowpark had plannen de recreatiechalets te laten vervallen. Daarom waren 4 chalets verplaatst en gerenoveerd. Aangezien hiervoor geen omgevingsvergunning was verleend, legde de gemeente een last onder dwangsom op.

Wat hield de last in?

De herstelmaatregelen betroffen het verwijderen en verwijderd houden van de 4 chalets. De gemeente baseerde de last op artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a en c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De last zag dus op zowel het bouwen als het gebruik.

De Raad van State oordeelde dat de last hiermee verder ging dan nodig. Voor het bouwen van de chalets was namelijk geen omgevingsvergunning nodig omdat de chalets vergunningsvrij mochten worden opgericht. Er was dus ook geen sprake van overtreding van artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a van de Wabo.

Gemeente had zich moeten beperken tot het strijdige gebruik

Het gebruik van de chalets voor wonen en tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten was in strijd met de recreatieve bestemming. Hiervoor was daarom wel sprake van overtreding van artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder c van de Wabo. De gemeente had zich voor deze overtreding moeten beperken tot een last die strekt tot het beëindigen en beëindigd houden van het strijdige gebruik. Het opleggen van een last die verplicht tot het verwijderen en verwijderd houden van de chalets voert dan te ver.

Lees hier de volledige uitspraak.

Hulp nodig met handhaving?

Wordt handhavend tegen u opgetreden of wenst u juist dat handhavend wordt opgetreden tegen een overtreding? Neem dan contact op. Wij helpen u graag verder!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.