Faillissement

Toonverslag

20-07-2010; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Ardigo Installatie B.V. Datum uitspraak 21-04-2009 Faillissementsnummer 09/252 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen