Faillissement

Toonverslag

31-05-2011; faillisement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement D.H.T. Brabant Transport B.V. Datum uitspraak 06-10-2009 Faillissementsnummer 09/612 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen