Faillissement

Toonverslag

20-08-2013; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Present Holding B.V. Datum uitspraak 12-02-2013 Faillissementsnummer F 02/13/154 Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskes Curator mr. J. van Oijen Verslagen Openbaar verslag Present Holding B.V. nr. 3 (tevens eindverslag).pdf Faillissementen