Faillissement

Toonverslag

19-6-2012; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Rayel Beheer B.V. Datum uitspraak 10-01-2012 Faillissementsnummer 12/40 F Rechtbank Arnhem Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskes Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen