Faillissement

Toonverslag

26-04-2011; faillissement opgeheven wegens gebrek aan baten. Faillissement Schot, J.H.F. (e/v Dielens) Datum uitspraak 08-04-2008 Faillissementsnummer 08/107 F Rechtbank Breda Rechter commissaris mr. D.A.E.M. Hulskens Curator mr. J. van Oijen Verslagen Faillissementen