Het nieuwe omgevingsplan, enkele opvallende veranderingen

08 mrt 2021 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2022 de Omgevingswet (Ow) in werking. Het omgevingsrecht zal behoorlijk veranderen. In dit blog worden enkele opvallende veranderingen van het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan, belicht.  

Eén omgevingsplan

Op dit moment zijn er per gemeente meerdere bestemmingsplannen. Onder de Ow is er per gemeente één centraal omgevingsplan. 

Verschillende soorten regels in het omgevingsplan

Het omgevingsplan zal straks alle regels bevatten over de hele fysieke leefomgeving. Denk aan bodem, water, lucht, geluid, geur, externe veiligheid, etc. In het omgevingsplan worden gemeentelijke verordeningen die zien op de fysieke leefomgeving geïntegreerd, zoals de algemene plaatselijke verordening en de reclameverordening. Het omgevingsplan zal ook meldings- en vergunningplichten bevatten. Het bestemmingsplan bevat gebruiks- en bouwregels in het kader van een goede ruimtelijke ordening. 

Verder kunnen in het omgevingsplan omgevingswaarden worden opgenomen. Deze leggen een bepaalde kwaliteit of toelaatbare belasting vast die de gemeente wil bereiken. In het verlengde van de omgevingswaarden kan het  omgevingsplan programma’s met een programmatische aanpak bevatten. Deze zijn gericht op het behalen van de omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. 

Verder kan het omgevingsplan maatwerkregels voor specifieke of lokale gevallen bevatten. Ook zijn gebodsbepalingen mogelijk, zoals de verplichting een bepaalde bestemming te realiseren. In het bestemmingsplan kunnen geen gebodsregels worden opgenomen. 

Globaal bestemmen en open normen

In het omgevingsplan zal globaler en minder gedetailleerd worden bestemd. Er zal meer gewerkt worden met open normen. Nu is een nader afwegingsmoment uit den boze, maar dat zal onder de Ow steeds meer gebeuren. 

Actualisatieplicht vervalt

Bestemmingsplannen moeten elke 10 jaar geactualiseerd worden. Deze verplichting vervalt onder de Ow. 

Geen overgangsrecht

Het bestemmingsplan moet overgangsrecht bevatten. Dit is wettelijk verplicht. Dit keert niet terug in het omgevingsplan. De planwetgever zal per situatie moeten bepalen of overgangsrecht in het omgevingsplan moet worden opgenomen en zo ja, hoe dit eruit moet zien. 

Ander digitaal systeem

Bestemmingsplannen kunnen nu worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl. Onder de Ow kan in het Omgevingsloket via “regels op de kaart” worden bezien welke regels op de desbetreffende locatie gelden.

Overgangsfase tot eind 2029

Op het moment dat de Ow in werking treedt, ontstaat er een tijdelijk deel van het omgevingsplan. Daarin worden de bestaande bestemmingsplannen opgenomen. De bestemmingsplannen gelden van rechtswege als omgevingsplan. 

In het tijdelijk deel worden ook regels uit gemeentelijke verordeningen over de fysieke leefomgeving (geurverordening, erfgoedverordening en hemelwaterverordening) opgenomen. Daarnaast wordt de “bruidsschat” in het tijdelijk deel opgenomen. Dit zijn regels uit onder andere het Activiteitenbesluit, Bouwbesluit en Besluit omgevingsrecht. Dit tijdelijk deel geldt tot eind 2029. Daarna zullen gemeenten zelf alle nieuwe regels in het omgevingsplan moeten hebben opgenomen.  

Slot

Kortom, er gaat een hoop veranderen! Hebt u vragen over de Omgevingswet, neemt contact op met Renata Königel of Boudewijn Baan. 

Contact opnemen

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.