Eindelijk meer duidelijkheid over inhoud toezicht bij tanken vaartuigen

16 mrt 2023 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (Barim) en de Activiteitenregeling milieubeheer (Rarim) bevatten veiligheidsregels voor het tanken van vaartuigen (bunkeren). Eén van deze regels is dat het afleveren van brandstof en vullen van tanks door of onder “direct toezicht” van deskundig personeel plaatsvindt (artikel 4.86 lid 2 Rarim jo. 4.79 Barim). De vraag wat nu precies “direct toezicht” is heeft bunkerstations de laatste jaren flink beziggehouden. Kortgeleden heeft de rechtbank Rotterdam hierover meer duidelijkheid verschaft in een zaak die ons kantoor heeft behandeld.

Ik wil meer weten over omgevingsrecht

Wat speelde er?

Naar aanleiding van een brandstoflekkage tijdens het bunkeren legde de gemeente een bunkerstation een flinke last onder dwangsom op. De lekkage was ontstaan doordat personeel van het tankende vaartuig de brandstofslang op de verkeerde brandstoftank had geplaatst. Hierdoor was de tank overgelopen. De gemeente vond dat het bunkerstation op onjuiste wijze toezicht had gehouden, waardoor de lekkage voorkomen had kunnen worden.

Oordeel rechtbank

Allereerst oordeelde de rechtbank dat een lekkage niet per se betekent dat onvoldoende toezicht is gehouden. Het Barim en Rarim schrijven namelijk niet voor dat dat lekkage geheel moet worden voorkomen. Deze regelingen hebben tot doel om risico’s en verontreiniging bij het afleveren van vloeibare brandstoffen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Uit de wet en wetsgeschiedenis blijkt niet duidelijk blijkt wat onder “direct toezicht” moet worden verstaan. Daarom sloot de rechtbank in deze zaak aan bij rechtspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling). De Afdeling oordeelde namelijk eerder dat cameratoezicht onvoldoende is en dat het deskundig personeel lijfelijk aanwezig moet zijn in de directe nabijheid van het bunkeren. De Afdeling bepaalde ook dat direct toezicht niet betekent dat het personeel de brandstofslang ook zelf moet aansluiten. De klant mag volgens de rechtbank dus zelf tanken.

''Het Barim en Rarim bevatten veiligheidsregels voor het tanken van vaartuigen''

In deze zaak was het personeel van het bunkerstation lijfelijk aanwezig in de directe nabijheid van het bunkeren. Daarnaast oordeelde de rechtbank dat er communicatie en informatie tussen het personeel van het bunkerstation en de klant heeft plaatsgevonden over welke brandstofslang precies werd aangereikt. Deze communicatie en informatie maakte volgens de rechtbank kennelijk onderdeel uit van het directe toezicht. Ook woog de rechtbank mee dat de verschillende brandstofslangen een sticker met naamaanduiding en kleuraanduiding hebben.

De rechtbank vond daarom dat er in deze zaak voldoende direct toezicht is gehouden en dat geen sprake was van een overtreding. De last onder dwangsom en invordering gingen daarom onderuit.

Conclusie

Deze uitspraak geeft meer duidelijkheid over de inhoud van het direct toezicht bij bunkeren. De klant mag zelf tanken, maar het deskundig personeel moet lijfelijk aanwezig zijn in de directe nabijheid van het bunkeren. Onderlinge communicatie en informatie tussen het personeel en de klant hoort hier volgens de rechtbank ook bij.

Omdat nog hoger beroep tegen de uitspraak openstaat, is het nog mogelijk dat de Afdeling het toezicht anders invult. Maar voorlopig is de dwangsom in ieder geval van tafel. Een mooie uitkomst dus!

Bent u geconfronteerd met een handhaving, een last onder dwangsom of bestuursdwang? Wij helpen u graag! Voor meer informatie neem contact op met Renata Königel.

Ik ga contact opnemen!

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.