Het handhavingsverzoek: klaag voldoende concreet

10 aug 2023 Omgevingsrecht Renata Königel

Met regelmaat worden handhavingsverzoeken ingediend. Het indienen van een handhavingsverzoek lijkt eenvoudig, maar het verzoek moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Eén daarvan is dat dat het verzoek voldoende concreet moet zijn. Dit vereiste kwam aan bod in de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) van 12 juli 2023.

Ik wil meer weten over omgevingsrecht

Wanneer is een handhavingsverzoek voldoende concreet?

Op grond van artikel 4:2 lid 2 Algemene wet bestuursrecht en vaste rechtspraak moet het handhavingsverzoek voldoende concreet zijn[1]. In ieder geval zal in het handhavingsverzoek de overtreding moeten worden omschreven en de locatie, datum c.q. tijd moeten worden genoemd. De verzoeker zal het bevoegd gezag ook enig aanknopingspunt voor onderzoek moeten geven in zijn verzoek[2], maar u hoeft de overtreding niet te bewijzen. Het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval wanneer het handhavingsverzoek al dan niet voldoende concreet is. Als het verzoek niet voldoende concreet is, is geen sprake van een aanvraag tot het nemen van een besluit tot handhaving. Het verzoek wordt dan buiten behandeling gelaten.

Waar ging de uitspraak over?

De uitspraak van 12 juli 2023 ging over het volgende. Naar aanleiding van een nieuw bestemmingsplan werden bouwwerkzaamheden verricht. Een omwonende diende bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (college) een handhavingsverzoek in, omdat de bouwactiviteiten in strijd met het bestemmingsplan zouden zijn. Het college heeft het handhavingsverzoek afgewezen omdat tijdens de controle geen overtredingen zijn geconstateerd.

De verzoeker om handhaving stelt dat het college zijn handhavingsverzoek te beperkt zou hebben opgevat. Het handhavingsverzoek zou ook betrekking hebben op bouwwerkzaamheden die werden verricht op een andere locatie buiten het plangebied. De verzoeker stelt ook dat hij in zijn stukken naar eerdere handhavingsverzoeken hierover heeft verwezen.

''Als het verzoek niet voldoende concreet is, is geen sprake van een aanvraag tot het nemen van een besluit tot handhaving.''

Wat oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State?

De Afdeling oordeelt dat in het handhavingsverzoek onvoldoende concreet is aangegeven dat dit ook betrekking zou hebben op de andere locatie. Daarom heeft het college het besluit op het handhavingsverzoek terecht beperkt tot de overtredingen die in het handhavingsverzoek nadrukkelijk aan de orde zijn gesteld. De mogelijke overtredingen op de andere locatie zijn daar geen onderdeel van. Verder oordeelt dat Afdeling dat het in algemene zin verwijzen naar eerdere handhavingsverzoeken niet maakt dat deze onderdeel zijn geworden van deze handhavingsprocedure.

Résumé

Omschrijf in uw handhavingsverzoek altijd de overtreden en noem de locatie, datum c.q. tijd. Geef het bevoegd gezag ook aanknopingspunten voor het onderzoek. Doet u dit niet, dan kan uw verzoek buiten behandeling worden gelaten.

Vragen? Neem contact op met mij of een van mijn collega’s van de sectie Omgevingsrecht van AK advocaten.

Ik wil contact opnemen

Voetnoten:

[1] O.a. ABRvS 4 mei 2010,  ECLI:NL:RVS:2010BM3260, ABRS 21 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:592

[2] O.a. ABRS 19 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2743, CBb14 februari 2017, ECLI:NL:CBB:2017:65 en CBb 18 april 2018, ECLI:NL:CBB:2018:128.

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.