Omgevingsvergunning bouwen niet gebruikt? Pas op voor intrekken

11 jun 2020 Omgevingsrecht Renata Königel

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Verschillende gemeentes, zoals Breda, inventariseren en updaten regelmatig hun vergunningenbestand. Ongebruikte omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen worden dan ingetrokken. Dit is ook mogelijk als de bouw al is gestart, maar daarna is stilgevallen vanwege bijvoorbeeld de corona crisis. In deze blog informeren wij u over de achtergrond en mogelijkheden dit te voorkomen.

Toetsingskader

In artikel 2.33 lid 2 sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is bepaald dat het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen geheel of gedeeltelijk kan intrekken als gedurende 26 weken c.q. de in de vergunning bepaalde termijn, geen handelingen zijn verricht met gebruikmaking van de vergunning. Deze bepaling ziet zowel op het niet starten van de bouw als het stilvallen van de bouw na de start.

Het bevoegd gezag moet met een vooraankondiging aan u laten weten voornemens te zijn uw vergunning in te trekken. Reden hiervoor is dat artikel 4:8 lid 1 Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat voordat een beschikking wordt genomen waartegen u mogelijk bedenkingen hebt, u in de gelegenheid moet worden gesteld uw zienswijze kenbaar te maken. In die zienswijze kunt u aangeven waarom de omgevingsvergunning niet moet worden ingetrokken.

Bevoegd gezag heeft beleidsvrijheid

Het betreft een “kan”-bepaling, wat betekent dat het bevoegd gezag beleidsvrijheid heeft. De intrekkingsbevoegdheid wordt daarom door de rechter terughoudend getoetst, die beziet of het gebruik redelijk is. Dit doet er echter niet aan af, dat het bevoegd gezag moet voldoen aan het zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Dit wil zeggen dat de relevante feiten en belangen geïnventariseerd moeten worden, een zorgvuldige belangenafweging moet worden verricht en het besluit deugdelijk moet worden gemotiveerd. Ook uw financiële belangen spelen een rol (ABRS 27 december 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3583).

Welke feiten en belangen kunnen reden vormen voor intrekking?

Bijvoorbeeld een wijziging van het planologisch regime (o.a. bestemmingsplan) (ABRS 9 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU3740). Maar ook als u de bouw zeer lang hebt uitgesteld wordt aangenomen dat u het risico van intrekking hebt aanvaard (ABRS 11 mei 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BQ4067 ).

Wat kunt u doen als u een voornemen tot intrekking van uw vergunning ontvangt?

Wacht niet tot het intrekkingsbesluit is genomen! Start indien mogelijk snel met de bouw. Stel het bevoegd gezag daarvan op de hoogte. Als gestart is met de bouw, bestaat er namelijk geen intrekkingsbevoegdheid meer (tenzij de bouw weer 26 weken stilligt). Er dient wel sprake te zijn van daadwerkelijke bouwactiviteiten. Het opvragen van een offerte is bijvoorbeeld onvoldoende (ABRS 15 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:64). Van bouwen is sprake als een constructieve handeling wordt verricht, waarbij een plaatsgebonden constructie van enige omvang wordt opgericht, zoals heien en maken van een fundering.

Als u niet aannemelijk kunt maken dat u binnenkort alsnog gebruikt zult maken van de vergunning, is dit voldoende reden voor intrekking (ABRS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1215). Wilt u stukken aanleveren om aannemelijk te maken dat u binnenkort gaat bouwen, doe dit dan zo snel mogelijk. Wacht niet tot de beroepsfase. De bestuursrechter heeft eerder geoordeeld, dat dat te laat is (ABRS 5 juni 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1825).

In sommige gevallen is het niet aan u toe te rekenen dat u de vergunning niet tijdig hebt kunnen gebruiken. Dit is echter een uitzonderingsgeval en zal niet snel aan de orde zijn (ABRS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1215).

Voor vragen kunt u contact opnemen met Renata Königel.

Over de blogger
Renata Konigel

Renata heeft jarenlang als jurist bij verschillende Brabantse gemeenten gewerkt. Hierdoor heeft zij veel kennis van de gemeentelijke organisatie en regels. In 2013 heeft Renata de overstap naar de advocatuur gemaakt.

Meer artikelen van Renata Konigel
Renata Königel-de Pijper

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.