Partneralimentatie en wangedrag; waar ligt de grens?!

14 jan 2015 Familierecht Anoeska van Ginderen

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.
Partneralimentatie en wangedrag; waar ligt de grens?! Op 3 april jl. heeft het Gerechtshof Leeuwarden-Arnhem het verzoek van een man om een bijdrage in zijn levensonderhoud van de vrouw afgewezen wegens wangedrag vertoond door de man. Eenzelfde soort zaak diende enkele dagen daarvoor bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Interessant is om te bezien welke omstandigheden rechters laten meewegen in de beoordeling van een beroep op wangedrag.

Wat zegt de wet?

De rechter dient ingevolge artikel 1:157 BW bij het beoordelen van een verzoek met betrekking tot het levensonderhoud van ex-echtgenoten alle omstandigheden van het geval te betrekken, dus ook de niet-financiële factoren. Daartoe behoort ook het (wan)gedrag van de onderhoudsgerechtigde ten opzichte van de ander.

Casus

In de zaak van het hof Leeuwarden had de man in de voorliggende jaren maar liefst vijftien gerechtelijke procedures tegen zijn ex-partner gestart, wat een disproportioneel hoge investering van de vrouw vergde. Daarnaast heeft hij haar bezittingen beschadigd en een anonieme klacht ingediend bij haar werkgever waardoor hij bewust het risico heeft genomen dat haar inkomen in gevaar kwam. Het hof Leeuwarden oordeelt dat bij dergelijk wangedrag niet van de vrouw kan worden gevraagd om haar ex-partner na de echtscheiding financieel te ondersteunen. Ook in de uitspraak van het hof ’s-Hertogenbosch werd het benaderen van de voormalige werkgever van de man, met als doel de man in een kwaad daglicht te stellen, de vrouw zwaar aangerekend met als gevolg dat deze man niet langer een bijdrage hoeft te leveren in het levensonderhoud van zijn ex-echtgenote.

Rechtspraak

De jurisprudentie leert dat wangedrag van de alimentatiegerechtigde ten opzichte van de alimentatieplichtige kan leiden tot het oordeel dat aan de lotsverbondenheid tussen betrokkenen een einde is gekomen. De lotsverbondenheid, die bestaat uit een wederzijds gevoel van verantwoordelijkheid en vertrouwen, vormt een grondslag voor de onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 1:157 BW. Het moge duidelijk zijn dat er zonder grondslag ook geen recht op onderhoud bestaat. Het ontzeggen of beëindigen van partneralimentatie kan echter grote financiële consequenties hebben voor de alimentatiegerechtigde. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat een relatiebreuk of echtscheiding gepaard gaat met de nodige emoties, aldus het Hof ‘s-Hertogenbosch. Om die reden wordt door de rechter bij het beoordelen van de vraag of de lotsverbondenheid tussen partijen is komen te ontbreken, grote terughoudendheid betracht. Niet iedere vorm van wangedrag of grievend gedrag zal dus aanleiding geven om de onderhoudsverplichting te matigen of te beëindigen.

Advies

Het bovenstaande maakt duidelijk welke verregaande consequenties verbonden kunnen worden aan wangedrag. Het is dan ook van belang dat partijen elkaar, niet alleen in procedures met betrekking tot het levensonderhoud, maar ook en vooral daarbuiten, met wederzijds respect bejegenen. Mocht u als gewezen echtgenoot of partner verplicht zijn tot het betalen van partneralimentatie aan uw ex-partner en er is sprake van dusdanig grensoverschrijdend gedrag dat van u in alle redelijkheid niet langer een bijdrage in de vorm van levensonderhoud kan worden gevergd, neem dan contact op met een advocaat om te bezien of een beroep op wangedrag kans van slagen heeft. De sectie Familierecht van AK Advocaten houdt iedere donderdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur een gratis en vrijblijvend inloopspreekuur

Over de blogger
Anoeska van Ginderen

Anoeska is gespecialiseerd in het familierecht. Zij is zowel advocaat als mediator. Haar praktijk bestaat voornamelijk uit echtscheidingen en de verbreking van samenlevingen.

Meer artikelen van Anoeska van Ginderen
Anoeska van Ginderen - Familierechtadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.