PRIVACYVERKLARING 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Asselbergs & Klinkhamer Advocaten B.V. is statutair gevestigd in Etten-Leur en houdt aldaar kantoor aan de Bredaseweg no. 161. Er wordt gehandeld onder de naam AK, wat in het dagelijkse spraakgebruik veelal wordt afgekort naar A&K. 

Doel 

Met verschillende doelen verwerkt A&K persoonsgegevens. Die verwerking gebeurt deels nog handmatig, maar veelal met behulp van computers, smartphones, tablets, servers, databases etc., zodat er sprake is van (gedeeltelijk) geautomatiseerde verwerking. 

Voorop staat uiteraard de juridische dienstverlening die A&K levert op het gebied van: 

  • Arbeidsrecht 
  • Vastgoed, huur- en aanbestedingsrecht
  • Handels- en faillissementsrecht 
  • Bestuursrecht 
  • Letselschade- en aansprakelijkheidsrecht
  • Familierecht
  • (verkeers)strafrecht 
  • Mediation 

Daarnaast verwerkt A&K ook persoonsgegevens om haar klanten enerzijds nader te informeren met e-mailberichten, blogs en nieuwsbrieven en anderzijds uit te nodigen voor diverse door A&K georganiseerde evenementen. 

Herkomst 

De persoonsgegevens worden niet altijd rechtstreeks door A&K verkregen van de persoon in kwestie. A&K verwerkt ook persoonsgegevens die worden verkregen van een derde. Bij de behandeling van een dossier kan het voorkomen dat er kadastrale gegevens worden geraadpleegd, dat er medische informatie wordt opgevraagd bij medische specialisten of ziekenhuizen en/of dat er uittreksels worden opgevraagd uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel dan wel uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens.

Grondslag 

In verreweg de meeste gevallen zal A&K de persoonsgegevens verwerken op basis van de toestemming die zij daartoe heeft gekregen of zal de verwerking noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. Op alle opdrachten die A&K voor haar klanten uitvoert zijn de algemene voorwaarden van A&K van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op https://ak-advocaten.eu/algemene-voorwaarden/. In artikel 2 van de algemene voorwaarden staat dat de klant A&K toestemming geeft voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. 

Er bestaat geen verplichting om A&K te voorzien van persoonsgegevens, noch een verplichting A&K toestemming te verlenen voor de verwerking daarvan. Het ontbreken van de benodigde persoonsgegevens kan betekenen dat A&K haar opdracht niet kan uitvoeren of zelfs niet mag uitvoeren. 

In sommige gevallen verplicht de wet A&K om persoonsgegevens te verwerken. Zo dient A&K op basis van de WWFT de identiteit van haar klanten te verifiëren. Indien dit een onderneming is, dient A&K te verifiëren wie de ‘uiteindelijk begunstigde eigenaar’ is van die onderneming.

In andere gevallen heeft A&K een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van persoonsgegevens. De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering, in een gerechtelijke procedure dan wel in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. 

A&K draagt er in ieder geval zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens altijd in verhouding staat tot het doel van de verwerking (dus proportioneel is). En A&K zorgt ervoor dat het doel van de verwerking niet op een andere, minder ingrijpende, manier kan worden bereikt (en voldoet aan de eis van subsidiariteit). 

Bewaartermijnen 

De persoonsgegevens die A&K verwerkt worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is, dan wel vereist is op grond van de wet. 

Maatregelen 

De persoonsgegevens die A&K verwerkt worden beschermd door de organisatorische en technische maatregelen die A&K daarvoor heeft getroffen. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan: firewalls, versleuteling van de persoonsgegevens evenals zowel fysieke als administratieve toegangscontroles. Door deze maatregelen wordt het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging van de persoonsgegevens zo klein mogelijk gemaakt

Website 

Bijzondere aandacht in dit verband verdient de website van A&K. Via deze website en haar eigen blogsite verzamelt A&K IP-adressen van de bezoekers. Een IP-adres kan een persoonsgegeven zijn. De IP-adressen worden verzameld om bij te houden hoeveel bezoekers de website bezoeken en de blogs lezen. Daarnaast worden de IP-adressen ingezet om de site veilig en toegankelijk te houden. 

Derden 

Uiteraard werkt A&K samen met een groot aantal partijen en ontkomt A&K er niet aan om in bepaalde gevallen persoonsgegevens aan deze partijen door te sturen. 

Bij de behandeling van haar dossiers werkt A&K samen met bijvoorbeeld Gerechtsdeurwaarders, medische specialisten, (rechtsbijstand)verzekeraars, administratie- en accountantskantoren, belastingadviseurs etc. Mocht dat noodzakelijk zijn dan zal A&K ook persoonsgegevens doorsturen aan een partij die is gevestigd in een zogenoemd ‘derde land’, waarmee is bedoeld een land buiten de Europese Economische Ruimte.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt A&K gebruik van de software van Trivium Software B.V. en beheert Féju Automatisering B.V. het onderhoud en support de digitale infrastructuur van A&K. Voor onder andere het beheer van de website maakt A&K gebruik van de diensten van Red Banana. 

Uw rechten

Als u dat van A&K verlangt, zal zij inzichtelijk te maken welke persoonsgegevens van u worden verwerkt (recht op inzage). Daarnaast kunt u A&K verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren (recht op rectificatie) of zelfs volledig te verwijderen (recht om vergeten te worden). A&K zal u daarna op de hoogte stellen van die door u verzochte correctie of wissing.

Wanneer u bij A&K bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A&K, dan kunt u A&K ook verzoeken om de verwerking (tijdelijk) te beperken. 

Met betrekking tot de persoonsgegevens die u zelf aan A&K verstrekt en die door A&K worden verwerkt met uw toestemming, kun u altijd verlangen dat deze gegevens worden overgedragen aan een door u aan te wijzen derde. 

Indien uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming door A&K worden verwerkt, kunt u deze toestemming altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter niet altijd tot gevolg hebben dat de persoonsgegevens worden verwijderd. Het kan immers  zijn dat het verwerken of slechts behouden van de persoonsgegevens gebeurt op basis van een andere grondslag (zoals die hiervoor zijn beschreven).

Functionaris Gegevensbescherming

Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die A&K verwerkt op een juiste manier worden beveiligd en om te waarborgen dat dit zo blijft, heeft A&K ervoor gekozen om vrijwillig een zogenoemde Functionaris Gegevensbescherming te benoemen. Dit is een in onder andere AVG gespecialiseerde advocaat, die is benoemd op grond van zijn professionele kwaliteiten en, in het bijzonder, zijn deskundigheid op het gebied van de wetgeving en de praktijk inzake gegevensbescherming.

Deze Functionaris Gegevensbescherming is ook het eerste aanspreekpunt voor degenen die hun rechten zoals die hierboven zijn beschreven wensen uit te oefenen. Mocht u bijvoorbeeld inzage wensen in de persoonsgegevens die A&K van u verwerkt, kunt u dit verzoek richten aan onze Functionaris Gegevensbescherming. Ook voor klachten over de verwekring van persoonsgegevens door A&K kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming.

De contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming zijn:

mr. Erik van Loon

privacy@ak-advocaten.eu 

076-5022080

Autoriteit Persoonsgegevens 

Mocht u ontevreden zijn over de wijze waarop A&K omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te klagen.