Ondernemingsraad (OR) - Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) is het medezeggenschapsorgaan dat verplicht moet worden ingesteld bij ondernemingen met 50 of meer werknemers. Een ondernemingsraad kan ook verplicht gesteld zijn in de cao.

Taken

De ondernemingsraad overlegt namens de werknemers met de bedrijfsleiding over de gang van zaken in de onderneming. Het is de taak van de ondernemingsraad om toe te zien op onder meer de juiste uitvoering van de arbeidsomstandigheden, de werk- en rusttijden en de arbeidsvoorwaardenregeling. Bij arbeidsomstandigheden gaat het bijvoorbeeld om het aantal vakantiedagen, overwerkvergoedingen, pensioenregelingen en opzegtermijnen, maar ook om het naleven van de Arbowetgeving. Daarnaast bevordert de ondernemingsraad het werkoverleg en de betrokkenheid van de werknemers bij de onderneming. De ondernemingsraad moet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, waken tegen discriminatie en zorgen dat gehandicapten en minderheden in de onderneming worden ingeschakeld.

Bevoegdheden

De bevoegdheden kunnen worden onderverdeeld in het overlegrecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht:

  • Het overlegrecht. Dit betekent dat de werkgever overleg moet voeren over ‘aangelegenheden betreffende de onderneming’.
  • Het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de raad ook zelf zaken aan de orde kan stellen. De werkgever moet de ondernemingsraad regelmatig informeren op grond van het informatierecht, onder andere over de financiële gang van zaken.
  • Het adviesrecht. Over sommige voorstellen van de werkgever heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Het gaat dan om belangrijke voorgenomen besluiten op bedrijfsorganisatorisch, financieel of economisch terrein.
  • Het instemmingsrecht. Voorgenomen besluiten over sociaal beleid en besluiten op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) kunnen pas worden genomen nadat de ondernemingsraad daarmee heeft ingestemd.

De werkwijze van de ondernemingsraad is vastgelegd in het verplicht gestelde OR-reglement. Een lid van de ondernemingsraad moet zijn werkzaamheden zoveel mogelijk tijdens werktijd kunnen uitoefenen. Daarnaast heeft de ondernemingsraad diverse faciliteiten, zoals ten minste 5 dagen scholing per lid, het gebruik van vergaderruimten, kopieerfaciliteiten en secretariële ondersteuning. Ook de verkiezingen zijn geregeld in het (voorlopige) OR-regelement en de leden genieten ontslagbescherming.

Heeft u een vraag?

Binnen 48 uur antwoord.

Stel hier uw vraag

Geschillen met bestuurder

In sommige gevallen kan een ondernemingsraad het niet eens worden met de bestuurder over een voorgenomen besluit. Voor besluiten met betrekking tot het adviesrecht kan de raad dan naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof van Amsterdam. Het beroep kan worden ingesteld op de grond dat de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen niet is redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. Geschillen die te maken hebben met naleving van de wet kunnen door de ondernemingsraad aan de kantonrechter worden voorgelegd nadat de bedrijfscommissie zich hierover heeft gebogen.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten verleent rechtsbijstand op het gebied van medezeggenschapsrecht. De sectie Arbeidsrecht kan u desgewenst adviseren over het aanstellen van een ondernemingsraad en hoe om te gaan met medezeggenschap.

Neem contact op!

Arbeidsrecht