Verlof

Er zijn verschillende verlofregelingen waarbij de specialisten van AK u kunnen voorzien van een passend advies. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende vormen van verlof.

Ik wil contact opnemen

Ouderschapsverlof

Werkende ouders hebben vanaf augustus van 2022 recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Wanneer een gezinssituatie verandert, brengt dit uitdagingen met zich mee. Zo ook bij de geboorte of adoptie van een kind of bij pleegzorg voor een kind. Daarom hebben ouders of verzorgers van een kind tot 8 jaar recht op 26 weken ouderschapsverlof. Zo krijgen zij de mogelijkheid om hun tijd flexibel in te delen wanneer dat nodig is.

Ouderschapsverlof is normaal gesproken onbetaald verlof. Maar, vanaf augustus 2022 is er een uitkering voor een deel van dat verlof. Het UWV biedt een uitkering over maximaal 9 van de 26 weken ouderschapsverlof. Deze uitkering bestaat uit een vast percentage van het dagloon. Voorwaarde is wel dat de ouders dit verlof moeten opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Bij adoptie of pleegzorg moet dit binnen 1 jaar na opname in het gezin en voordat het kind 8 jaar is.

Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof

Bij de geboorte van een kind kan de partner van de moeder aanspraak maken op geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof. De duur van het geboorteverlof bedraagt eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Werkt de partner vijf dagen per week gedurende acht uur per dag, dan heeft de partner dus recht op 40 uur verlof. De verlofdagen moeten binnen vier weken na de geboorte van het kind worden opgenomen. Tijdens het geboorteverlof behoudt de werknemer zijn aanspraak op loon.

Sinds 1 juli 2020 hebben partners naast het geboorteverlof aanspraak op vijf weken aanvullend geboorteverlof. Deze verlofweken moeten binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. Tijdens dit verlof heeft de werknemer geen recht op doorbetaling van zijn loon, maar krijgt hij een uitkering van het UWV van 70% van zijn dagloon. Sommige werkgevers vullen dit aan tot 100%. Met het aanvullend geboorteverlof krijgt het gezin extra tijd samen om te wennen aan het kind en het nieuwe leven.

''Ouders of verzorgers van een kind tot 8 jaar hebben vanaf augustus 2022 recht op 26 weken ouderschapsverlof.''

Calamiteiten- en ander kortdurend zorgverlof

Soms doen er zich situaties voor waarbij de werknemer genoodzaakt is om direct vrij te nemen. De wetgever heeft op deze noodzakelijk ingespeeld door het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof op te nemen in de wet. In welke gevallen heeft de werknemer recht op dit verlof?

Bijvoorbeeld bij onvoorziene omstandigheden die een onmiddellijke onderbreking van de arbeid vergen. Denk aan plotselinge ziekte van een kind. Ook bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden heeft een werknemer recht op dit verlof. Denk bijvoorbeeld aan het overlijden en de begrafenis van een echtgenoot of broer of zus. Verder heeft de werknemer ook nog recht op dit verlof bij een verplichting die is opgelegd door de wet of overheid, denk aan aangifte van een geboorte van een kind of van een huwelijk, en bij de uitoefening van het actief kiesrecht als het voor een werknemer onmogelijk is om in zijn vrije tijd te stemmen.

Het verlof kan opgenomen worden zo lang als nodig is om de dringende privésituatie op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Tijdens dit verlof heeft de werknemer recht op doorbetaling van zijn loon. In een toepasselijke cao kunnen andere afspraken staan over dit verlof. Als dat zo is, gelden deze afspraken.

Langdurend zorgverlof

Wanneer een werknemer langere tijd moet zorgen voor een ernstig ziek kind, partner of ouder, kan hij langdurend zorgverlof opnemen. Het moet dan gaan om een levensbedreigende ziekte, waarbij het leven van die persoon op korte termijn ernstig in gevaar is.

De werknemer mag in een periode van twaalf maanden maximaal zes keer de arbeidsduur per week aan langdurend zorgverlof opnemen. Heeft de werknemer een arbeidsduur van 40 uur per week, dan kan de werknemer per jaar maximaal 240 uur langdurend zorgverlof opnemen. Tijdens het langdurend zorgverlof heeft de werknemer geen recht op doorbetaling van het loon. Dit kan anders geregeld zijn in bijvoorbeeld een van toepassing zijnde cao. Het verlof eindigt als de duur van het verlof is verstreken, als de persoon voor wie de werknemer het verlof heeft opgenomen overlijdt of als de persoon voor wie de werknemer zorgt, niet langer levensbedreigend ziek is.

Meer weten?

De advocaten van AK Advocaten hebben veel kennis van de verschillende verlofregelingen en ervaring met het adviseren over die regelingen. Heeft u daarover vragen? Neem dan  contact met ons op. Onze arbeidsrecht advocaten staan voor u klaar en helpen u graag verder.

Neem contact op