Adoptie

Adoptie kan ook wel worden omschreven als het wettelijk aannemen van een kind. Hierdoor wordt de familieband met de biologische ouder(s) verbroken en ontstaat er een nieuwe wettelijke familierechtelijke band tussen het kind en de adoptieouder(s) met alle daarbij behorende rechten en plichten. Om een kind te kunnen adopteren is het overigens niet (meer) nodig om gehuwd te zijn. Ook adoptie door ongehuwden en door alleenstaanden is mogelijk. Zelfs adoptie door personen van gelijk geslacht behoort inmiddels tot de mogelijkheden.

Vormen van adopteren

Er zijn in feite twee vormen van adopteren: de interlandelijke adoptie en de binnenlandse adoptie. De meest bekende vorm is natuurlijk de interlandelijke adoptie oftewel de adoptie van buitenlands kind via een adoptiebureau. Hier gaat een zorgvuldig traject aan vooraf. Met name deze internationale adoptie vergt specifieke kennis van het juridische proces. Het adopteren van een Nederlands kind door een kinderloos echtpaar komt minder vaak voor, maar dat heeft vooral te maken met het gegeven dat er minder Nederlandse kinderen beschikbaar zijn voor adoptie. Wat wel vaker voorkomt is de eenouderadoptie. Als het gaat om het adopteren van het kind van de eigen partner, wordt dit ook wel stiefouderadoptie genoemd. De familieband met de andere ouder (als die er is) wordt dan verbroken. Het kan ook gebeuren dat één adoptieouder een kind uit het buitenland heeft geadopteerd en zijn/haar partner wenst het kind nadien ook te adopteren.

Voorwaarden voor het adopteren van een Nederlands kind

Om een kind te kunnen adopteren, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De belangrijkste voorwaarde voor het adopteren van een Nederlands kind, is dat het kind niets meer van zijn oorspronkelijk ouder(s) te verwachten heeft. De rechter bepaalt of de (andere) ouder zijn of haar rol als ouder nog kan en wil vervullen. Bovendien moeten de partners voorafgaande aan het verzoek drie jaar met elkaar hebben samengeleefd en moet de adoptant of de adoptanten het kind tenminste een jaar lang hebben verzorgd en opgevoed. De hiervoor genoemde voorwaarden gelden niet als het kind is geboren binnen de relatie van de adoptant en de ouder. Dit is gunstig voor een duomoeder. Als twee vrouwen een relatie met elkaar hebben en één van hen krijgt binnen die relatie een kind, dan kan de partner van de biologische moeder gedurende de zwangerschap of na de geboorte van het kind een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank. Voor deze duomoeder gelden de eisen omtrent de samenlevingstermijn en de verzorgingstermijn dus niet. Mocht u overwegen een kind te adopteren, dan is het belangrijk goed na te gaan of u aan alle voorwaarden voldoet. De familierechtspecialisten van AK Advocaten kunnen samen met u bekijken of adoptie tot de mogelijkheden behoort. Voor alle vormen van adoptie dient het verzoek via een advocaat bij de rechtbank te worden ingediend. Wilt u meer weten, neem dan telefonisch contact met ons, of stuur ons een e-mail. Neem contact op. Familierecht