Adoptie

Adoptie is het wettelijk aannemen van een kind. Dit kan een Nederlands kind zijn of een kind uit het buitenland. Elke vorm van adoptie moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Door adoptie ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband, met alle rechten en plichten, tussen het kind en de adoptieouders.

Collaborative divorce

Ook wel overlegscheiding genoemd. Dit is een vorm van mediation, waarbij u en uw ex-partner worden bijgestaan door een collaborative divorce laywer. Een neutrale coach, vaak een psycholoog, begeleidt de viergesprekken. Een belangrijke afspraak bij collaborative divorce is, dat de ingeschakelde advocaten niet voor en namens u zullen procederen als er geen overeenstemming wordt bereikt.

Co-ouderschap

Co-ouderschap is een ouderschapsregeling waarbij u als ouders allebei een gelijk deel van de kosten, zorg- en opvoedingstaken van uw kind(eren) op zich neemt. Hierdoor wordt u beiden de verzorgende ouder. Kenmerkend voor co-ouderschap is dat u beiden betrokken bent bij de dagelijkse bezigheden van uw kind(eren).

Echtscheiding

Wanneer u gehuwd bent en van mening bent dat het huwelijk duurzaam is ontwricht dan kunt u de rechtbank vragen de echtscheiding uit te spreken. U heeft daartoe een advocaat nodig. U kunt ieder kiezen voor een eigen advocaat of een gezamenlijke advocaat (scheidingsmediator). U bent pas gescheiden als de beslissing van de rechtbank is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Echtscheidingsbemiddeling

U en uw partner kiezen voor een scheidingsmediator. In dat geval tracht u met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. De mediator begeleidt u daarbij op juridisch als op relationeel en emotioneel gebied. De scheidingsmediator houdt de belangen van beide partijen in het oog. Als de mediation tot overeenstemming leidt worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

Echtscheidingsconvenant

In een echtscheidingsconvenant worden de door u en uw partner gemaakte afspraken met betrekking tot de gevolgen van de echtscheiding vastgelegd en door u beiden ondertekend. U kunt dan denken aan afspraken omtrent de verdeling van de gemeenschap van goederen, partneralimentatie, pensioen en de echtelijke woning.

Echtscheidingsprocedure

U kunt de rechtbank vragen de echtscheiding uit te spreken. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Deze zal namens u een verzoekschrift tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. U kunt in het verzoekschrift tevens om nevenvoorzieningen vragen. De wederpartij kan hierop reageren bij verweerschrift en ook een zelfstandig verzoek doen. Na twee schriftelijke rondes zult u beiden vergezeld van uw beider advocaat door de rechtbank worden uitgenodigd voor een mondelinge behandeling. Hierna zal de rechtbank uitspraak doen.

Erfrecht

Dit zijn alle regels die gelden voor het regelen van de nalatenschap van iemand. Er wordt in de wet geregeld op welke wijze u zaken kunt vastleggen omtrent de nalatenschap. Het regelt ook hoe moet worden gehandeld als er geen testament is opgemaakt.

Gemeenschap van goederen

Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft laten opstellen door de notaris, dan bent u gehuwd in gemeenschap van goederen. Dit betekent in geval van echtscheiding dat in beginsel alle goederen en schulden bij helfte verdeeld moeten worden.

Hoger beroep

Wanneer u of uw echtgenoot het niet eens is met de uitspraak van de rechtbank, kan u dan wel uw echtgenoot hoger beroep instellen bij het Gerechtshof. Deze zal de zaak opnieuw behandelen. Hiervoor is een advocaat nodig. Een beroepschrift moet binnen de beroepstermijn worden ingediend. Deze verdaagt 3 maanden na de uitspraak van de rechtbank.

Huwelijkse voorwaarden

Wanneer u niet in gemeenschap van goederen gehuwd wilt zijn, dan dient u door tussenkomst van de notaris huwelijkse voorwaarden op te stellen. In deze voorwaarden kunt u afspraken maken over de kosten van de huishouding, de verdeling/verrekening van vermogen in geval van echtscheiding of overlijden. Ook kunt u een regeling opnemen met betrekking tot uw wensen van pensioen. Ook als u al gehuwd bent is er de mogelijkheid om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Kinderalimentatie

Beide ouders zijn onderhoudsplichtig totdat kinderen 21 jaar zijn. Eerst wordt bekeken wat de kosten van de kinderen zijn. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre beide ouders draagkracht hebben om in de kosten van de kinderen bij te dragen. Dit wordt berekend aan de hand van de TREMA-normen.

Nabestaandenpensioen

Dit is de uitkering aan nabestaanden op het moment dat degene die pensioen heeft opgebouwd is overleden. Vroeger werd dit weduwen- en weduwnaarspensioen genoemd.

Nalatenschap

Een nalatenschap of erfenis is het geheel van bezittingen en schulden dat een overleden persoon achterlaat.

Nevenvoorziening

In het kader van de echtscheidingsprocedure kunt u nevenvoorzieningen vragen, zoals bijvoorbeeld een voorzieningen in de kosten van uw levensonderhoud, een voorziening in de kosten van de kinderen, een contactregeling, de wijze waarop de verdeling van de gemeenschap van goederen moet plaatsvinden.

Ondertoezichtstelling

Ondertoezichtstelling (ots) is een gezagsbeperkende maatregel. Als in uw gezin zulke ernstige opvoedingsproblemen voorkomen dat de ontwikkeling van uw kind bedreigd wordt, kan de rechter uw kind onder toezicht stellen. Een ingrijpende maatregel als ots wordt niet zomaar gegeven. Dat gebeurt uitsluitend als de rechter vindt dat het voor uw kind noodzakelijk is dat uw gezin verplichte hulp krijgt.

Ouderschapsplan

Tijdens en na de echtscheiding heeft u en uw (ex)-partner in beginsel het gezamenlijk gezag over uw beider kinderen. Als ouders bent u verplicht een ouderschapsplan op te stellen, voordat u kunt scheiden. In dit plan staan afspraken met betrekking tot de zorgverdeling, de kosten van de kinderen en de wijze waarop u met elkaar overlegt over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de kinderen.

Partneralimentatie

Wanneer iemand niet in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien na ontbinding van het huwelijk, heeft hij of zij recht op een bijdrage inzake levensonderhoud. Daarbij wordt gekeken naar de mate van welstand ten tijde van het huwelijk. Vervolgens wordt bekeken in hoeverre de onderhoudsplichtige draagkracht heeft om bij te dragen in de kosten van levensonderhoud.

Pensioenverevening

Verdeling waarbij elke ex-partner de helft krijgt van het ouderdomspensioen, dat tussen de huwelijkssluiting en echtscheiding is opgebouwd. Er ontstaat een uitgesteld recht op betaling.

Samenlevingscontract

Een schriftelijke afspraak tussen twee samenwoners. In het contract kunt u afspraken maken over de kosten van de huishouding, de verdeling/verrekening van vermogen in geval van echtscheiding of overlijden. Ook kunt u een regeling opnemen met betrekking tot uw wensen van pensioen.

Scheidingsmediation

U en uw partner kiezen voor een scheidingsmediator. In dat geval tracht u met elkaar in een aantal gesprekken tot overeenstemming te komen over alles wat er voor de scheiding moet worden geregeld. De mediator begeleidt u daarbij op juridisch als op relationeel en emotioneel gebied. De scheidingsmediatior houdt de belangen van beide partijen in het oog. Als de mediation tot overeenstemming leidt worden de afspraken vastgelegd in een echtscheidingsconvenant.

TREMA-normen

Voor de vaststelling van kinder- en partneralimentatie maken advocaten/rechtbanken en gerechtshoven gebruik van de zogenaamde TREMA-normen. Deze zijn raadpleegbaar via http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Landelijke-regelingen/sector-familie-en-jeugdrecht/Pages/Werkgroep-Alimentatienormen.aspx. Aan de hand van deze normen wordt berekend wat de financiƫle ruimte is van de alimentatieplichtige.

Uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing houdt in dat uw kind (tijdelijk) uit huis wordt geplaatst, bijvoorbeeld in een tehuis of pleeggezin. Dit kan alleen indien dit noodzakelijk is met het oog op de belangen van uw kind. De maximale periode bedraagt 1 jaar, maar kan wel worden verlengd.

Voorlopige voorzieningen

Soms kan de mondelinge behandeling in het kader van een echtscheidingsprocedure niet worden afgewacht en is een spoedbeslissing nodig. Dan kunt u uw advocaat vragen namens u voorlopige voorzieningen aanhangig te maken, die gelden tijdens de echtscheidingsprocedure, zoals bijvoorbeeld een voorziening in de kosten van uw levensonderhoud, een voorziening in de kosten van de kinderen, een contactregeling, het voorlopig gebruiksrecht van de echtelijke woning. Familierecht