Erfenis verdeling

Als een familielid overlijdt, moet ondanks het verdriet veel geregeld worden. Bankzaken moeten afgehandeld worden, de pensioen- of andere uitkeringsinstanties moeten op de hoogte gesteld worden, de huur moet worden opgezegd, lidmaatschappen of abonnementen moeten worden beëindigd et cetera. En de erfenis verdeling? Ook dit moet geregeld worden.

In kaart moeten worden gebracht waaruit de nalatenschap van de overledene bestaat. Wat is het saldo van de bankrekeningen? Welke inboedelzaken had iemand? Zijn er verzekeringen tot uitkering gekomen? Is er een eigen woning die eventueel verkocht moet worden? Zijn er schulden? De nalatenschap is de totale waarde van alle bezittingen en schulden van de overledene. Bedacht moet wel worden dat wanneer de overledene in gemeenschap van goederen getrouwd was, de nalatenschap bestaat uit de helft van het totale vermogen van het echtpaar.

Nalatenschap

De erfgenamen hebben recht op een deel van de nalatenschap, de erfenis. Als er slechts één erfgenaam is, dan is de erfenis verdeling eenvoudig en ontvangt deze de gehele nalatenschap. Indien er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Indien de overledene (ook wel erflater genoemd) een testament heeft laten opstellen voor zijn overlijden, dan kan in dat testament zijn afgeweken van de wettelijke regels die bepalen wie de erfgenamen zijn. Het opvragen van een eventueel testament is dus van belang om na te gaan wie erft.

Met behulp van het Centraal Testamentenregister (CTR) kan worden nagegaan of de overledene een testament heeft laten opstellen. Het Centraal Testamentenregister is een database waarin wordt bijgehouden wie een testament heeft laten opmaken en wanneer en bij welke notaris dat was. Het register biedt dus geen inzage in de inhoud van het testament. Een belanghebbende kan vervolgens een afschrift (of een deel ervan) opvragen bij de betreffende notaris. De erfgenamen kunnen in overleg met elkaar zelf overgaan tot het betalen van de schulden en het verdelen van de goederen.

De erflater kan in een testament ook iemand hebben aangewezen die zijn nalatenschap moet afwikkelen. Dit noemt men de executeur, die de erfenis verdeling verder regelt. Deze erfenis verdeling zal in overleg met alle erfgenamen moeten gebeuren. Helaas blijkt dit in de praktijk tussen de erfgenamen regelmatig tot de nodige discussie te leiden. Zonder overeenstemming tussen alle erfgenamen kan een nalatenschap echter niet verdeeld worden. Het is mogelijk dat de rechter een vereffenaar benoemt die tot taak krijgt de nalatenschap af te wikkelen als de erfgenamen het daarover niet eens kunnen worden. Indien het niet mogelijk blijkt voor de erfgenamen om tot overeenstemming te komen, kan een rechter de nalatenschap op verzoek van (een deel van) de erfgenamen verdelen. De familierechtspecialisten van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten kunnen u bijstaan in een verdelingsprocedure waarbij wij uw belang als uitgangspunt nemen.

Ik wil hulp bij erfenis verdeling

Asselbergs & Klinkhamer doosje met nagelaten foto's

"Als er slechts één erfgenaam is, dan is de erfenis verdeling eenvoudig en ontvangt deze de gehele nalatenschap. Indien er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn."

Onterven

Bij de erfenis verdeling kunnen verschillende aspecten een struikelblok vormen. Zo is er soms sprake van onterven. Het onterven van de echtgenoot, echtgenote of van een of meerdere kinderen kan tot een pijnlijke situatie leiden. Als diegene die onterft is zich hierbij neerlegt, dan krijgt diegene niets uit de nalatenschap. Maar de onterfde persoon kan ook een beroep doen op zijn legitieme portie (een soort minimum deel), waardoor deze een geldvordering krijgt op de erfgenamen.

Ook schenkingen of giften die een van de erfgenamen in het verleden heeft ontvangen, kunnen leiden tot discussie bij het verdelen van de nalatenschap. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten biedt de mogelijkheid tot mediation om dergelijke discussies tot een goede einde te brengen. Indien mediation geen optie is, dan kunnen wij u bijstaan in een gerechtelijke procedure.

Advies of hulp nodig bij een erfenis en de verdeling?

Wilt u meer weten over wat onze familierechtadvocaten voor u kunnen betekenen tijdens de erfenisverdeling en alle zaken die daarbij komen kijken? Neem dan contact met ons op! AK Advocaten in Etten-Leur staat voor u klaar en denkt graag met u mee!

Ik ga contact opnemen met AK Advocaten familierecht