Huwelijkse voorwaarden en echtscheiding

Steeds meer mensen zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden. Huwelijkse voorwaarden kunnen voorafgaand aan het huwelijk, maar ook nog tijdens het huwelijk worden opgesteld door een notaris. Door de huwelijkse voorwaarden wordt de gemeenschap van goederen volledig of gedeeltelijk uitgesloten. In de akte van huwelijkse voorwaarden staan regels over aan wie welk vermogen toekomt. De volgende varianten komen veel voor.

Koude uitsluiting

In deze variant behoudt ieder strikt het eigen vermogen, ongeacht op welk tijdstip en op welke wijze het vermogen is verkregen. Het vermogen wordt op geen enkele wijze gedeeld bij echtscheiding, ook niet de waarde van het vermogen. Dit is slechts anders als het vermogen door de beide partners is verworven, bijvoorbeeld doordat de echtelijke woning door de beide partners tezamen is gekocht. Wel kan er sprake zijn van een zogenaamd vergoedingsrecht. Dit is aan de orde als de ene partner heeft bijgedragen aan het vermogen van de andere partner. Die partner heeft dan recht op vergoeding van het bedrag dat is bijgedragen in het vermogen van de ander, eventueel met enige waardevermeerdering. Overigens speelt bij de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden de rolverdeling gedurende het huwelijk geen enkele rol. Hierdoor kan het voorkomen dat, bij huwelijkse voorwaarden met een koude uitsluiting, degene die gedurende het huwelijk niet of nauwelijks heeft gewerkt en voor de kinderen heeft gezorgd, na de echtscheiding vrijwel geen vermogen heeft. [conversiekader tekst=""]

Periodiek verrekenbeding

In de meeste huwelijkse voorwaarden is een verrekenbeding opgenomen. Zo’n verrekenbeding betekent meestal dat echtgenoten ieder het eigen vermogen behouden, maar wel het nodige financieel met elkaar moeten afrekenen. Bij een periodiek verrekenbeding (ook wel Amsterdams verrekenbeding) moet er steeds na het verstrijken van een bepaalde periode afgerekend worden. Vaak is dit na ieder jaar. Wat er afgerekend moet worden hangt af van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Meestal is dit het overgespaard inkomen: het inkomen dat is overgebleven nadat alle kosten van de huishouding zijn voldaan. De huwelijkse voorwaarden bepalen ook welk inkomen bedoeld wordt, maar hier is veel discussie over mogelijk.

Finaal verrekenbeding

Een andere regelmatig voorkomende variant van het verrekenbeding is een finaal verrekenbeding. Ook bij dit beding behoudt ieder het eigen vermogen. Aan het einde van het huwelijk moet in deze situatie tussen de echtgenoten worden afgerekend alsof zij in gemeenschap van goederen zouden zijn gehuwd. Daardoor wordt uiteindelijk de waarde van het totale vermogen tussen de echtgenoten verdeeld, maar niet het vermogen zelf. De ervaring leert dat mensen vaak niet goed op de hoogte zijn van de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Bovendien blijkt dat de meeste mensen zich tijdens het huwelijk niets aangetrokken hebben van de regels die in de huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen. Daarnaast was er in de afgelopen jaren veel rechtspraak op dit terrein en is er bovendien nieuwe wetgeving gekomen op het gebied van verrekenbedingen. Dit zorgt nog wel eens voor grote verrassingen, op het moment dat partijen gaan scheiden. Het is dan ook belangrijk dat een deskundige blik wordt geworpen op de specifieke huwelijkse voorwaarden, nu iedere akte van huwelijkse voorwaarden anders van inhoud is en de juridische gevolgen van een echtscheiding dus ook in iedere situatie verschillend zijn. Het is zaak dat daar voldoende aandacht aan wordt besteed. Onze familierechtadvocaten zijn bekend met de meest recente rechtspraak op dit gebied en ervaren in de begeleiding van partijen bij de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden. Met u staan we dan ook stil bij de gevolgen van de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden gedurende de echtscheiding. Ook zullen we steeds met u bespreken op welk moment het wenselijk is om een echtscheidingsverzoekschrift in te dienen. Bij huwelijkse voorwaarden kan dat een belangrijk moment zijn, bijvoorbeeld omdat het inkomen dat vanaf dat moment is verworven niet meer verrekend hoeft te worden. Als het nodig is kunnen we direct tot indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding overgaan. Neem contact op. Familierecht