Kinderbeschermingsmaatregelen

Als er ernstige zorgen bestaan over de opvoeding en verzorging van een kind, kan het nodig zijn dat er ter bescherming van het kind wordt ingegrepen in de thuissituatie. Deze zorgen kunnen te maken hebben met de wijze van verzorging door de ouder, bijvoorbeeld doordat de ouder daartoe niet (voldoende) in staat is of het kind verwaarloost. De zorgen kunnen ook ontstaan door bijzondere omstandigheden van het kind zelf, zoals kindeigen problematiek. Het ingrijpen in de thuissituatie is mogelijk aan de hand van diverse kinderbeschermingsmaatregelen.

Ondertoezichtstelling

De meest voorkomende maatregel is de ondertoezichtstelling. Als een kind onder toezicht wordt gesteld, dan wordt er door de rechtbank een gecertificeerde instelling benoemd die de ondertoezichtstelling gaat uitvoeren. Bekende gecertificeerde instellen zijn Bureau Jeugdzorg, de William Schrikker Groep Jeugdbescherming en Reclassering en het Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. De gecertificeerde instelling wijst vervolgens een medewerker aan als gezinsvoogd. De gezinsvoogd houdt toezicht op de minderjarige. Daarnaast zorgt de gezinsvoogd ervoor dat aan de minderjarige en de met het gezag belaste ouder(s) hulp en steun wordt geboden om de bestaande zorgen zo veel mogelijk weg te nemen. Uitgangspunt van de maatregel tot ondertoezichtstelling is dat het kind thuis blijft wonen.

Uithuisplaatsing

Als blijkt dat een kind er niet bij gebaat is om thuis te blijven wonen of indien blijkt dat de zorgen in de thuissituatie niet voldoende kunnen worden weggenomen, dan kan de rechtbank een uithuisplaatsing uitspreken. De rechtbank geeft dan een zogenaamde machtiging tot uithuisplaatsing af. Na een uithuisplaatsing woont het kind niet langer thuis, maar op een andere locatie. Dit kan bij familie zijn, maar ook bij een pleeggezin of bij een instantie. Tijdens de uithuisplaatsing wordt er niet alleen hulp en steun verleend aan het kind en zijn ouder(s), maar moet ook worden bekeken of het kind uiteindelijk weer thuis kan gaan wonen. [conversiekader tekst=""]

Beëindiging gezag

Indien de ontwikkeling van het kind in gevaar is en de ouder niet in staat is om de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van het kind binnen een redelijke termijn te dragen, dan kan het gezag van de ouder worden beëindigd. Het gezag kan ook worden beëindigd als een ouder misbruik maakt van het gezag. Daarvan is bijvoorbeeld sprake bij grove verwaarlozing, misbruik of mishandeling van een kind. Als de rechtbank een gezagsbeëindigende maatregel uitspreekt, heeft de ouder geen gezag meer over het kind. Het kind kan dan niet thuis blijven wonen, maar wordt bijvoorbeeld in een pleeggezin geplaatst. Het kan ook zijn dat het kind in een instelling gaat wonen. Indien na de beëindiging van het gezag niet langer een persoon belast is met het gezag over het kind, dan zal er een voogd benoemd worden die de voogdij over het kind zal uitoefenen. Dit kan overigens ook een instelling zijn. Hoewel ouders dan officieel geen zeggenschap meer hebben over hun kind, moeten de ouders wel zoveel mogelijk bij het kind betrokken worden. Tenzij de rechter anders beslist, blijf het recht op omgang bestaan. Ook andere belangrijke personen uit het netwerk van ouders en kind dienen bij het kind betrokken te blijven.

Procedure

Alle kinderbeschermingsmaatregelen kunnen alleen door de rechter worden uitgesproken. Een verzoek om kinderbeschermingsmaatregelen te treffen, zal door een rechter altijd behandeld worden op een zitting. Iedere ouder krijgt op de zitting de gelegenheid om zijn mening mondeling naar voren te brengen. Het is ook mogelijk om voor de zitting een schriftelijk verweer in te dienen bij de rechtbank. Uiteraard grijpen kinderbeschermingsmaatregelen diep in, zowel in het leven van een kind als dat van de ouders. Bovendien zijn kinderbeschermingsmaatregelen in de regel langere tijd van kracht. Een goede ondersteuning is dan vaak niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk. De familierechtadvocaten van AK Advocaten kunnen u begeleiden en uw belangen behartigen bij een procedure met betrekking tot kinderbeschermingsmaatregelen. Bovendien kunnen zij u ook ondersteunen bij het verdere traject van de kinderbeschermingsmaatregelen, zoals in de gesprekken met de gezinsvoogd. Neem contact op. Familierecht