Mentorschap, bewindvoering en curatele

Niet alleen kinderen hebben bescherming nodig; ook sommige volwassenen moeten worden beschermd. Immers, niet iedereen is goed in staat om voor zichzelf te zorgen of zijn of haar financiële zaken te regelen. Het kan bijvoorbeeld gaan om verstandelijk beperkte mensen, psychiatrisch patiënten, verslaafden of dementerende personen. Zij kunnen de eigen belangen niet altijd goed regelen en overzien of worden gemakkelijk slachtoffer van misbruik door anderen. Om deze mensen te beschermen kan de rechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt dan voor betrokkene financiële beslissingen of beslissingen over de zorg die aan de betrokkene wordt verleend. Curatele, bewindvoering of mentorschap kan worden aangevraagd door de betrokkene zelf, de partner of de familie tot in de vierde graad. In bijzondere gevallen kan een beschermingsmaatregel voor meerderjarigen ook worden aangevraagd door de Officier van Justitie of de instelling of woonvoorziening waar iemand verblijft. Er zijn drie verschillende soorten beschermingsmaatregelen: • Bewindvoering • Mentorschap • Curatele

Bewindvoering en mentorschap

Bewind is bedoeld voor mensen die zelf niet (meer) in staat zijn hun eigen financiële zaken te regelen. Mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer kunnen behartigen. Het gaat dan om het nemen van beslissingen over verzorging, verpleging, behandeling en/of de begeleiding van de betrokkene. Bewind en mentorschap kunnen tegelijk worden aangevraagd, als dat gewenst is. Curatele, bewind en mentorschap eindigen als de door de rechter vastgelegde periode verstreken is, als de betrokkene zijn of haar eigen belangen weer kan behartigen of als de betrokkene komt te overlijden.

Curatele

Bij curatele gaat het om mensen die hun financiële én persoonlijke zaken niet (meer) zelf kunnen regelen. De gevolgen van de curator gaan het meest ver. Iemand die onder curatele is gesteld, verliest daarmee zijn handelingsbekwaamheid. Dat betekent dat hij niet meer zelfstandig overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst, kan aangaan. De bescherming bij een ondercuratelestelling reikt daarmee ook verder dan bij een bewind en/of mentorschap. Het is niet mogelijk om naast curatele ook bewind of mentorschap aan te vragen. Wel kan een ondercuratelestelling later eventueel worden gewijzigd in een bewind of mentorschap of andersom. Om dit te regelen moet er opnieuw een procedure bij de rechtbank worden gestart.

Voorwaarden en vereisten

De maatregelen curatele, bewindvoering en mentorschap zijn alleen mogelijk bij meerderjarigen. Voor personen tot 18 jaar geldt dat de ouders of voogd de belangen van het kind behartigen. Zij kunnen voordat het kind meerderjarig is om ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap vragen als dat nodig is, zodat de maatregel automatisch ingaat op het moment dat de persoon meerderjarig wordt. Soms is het nodig dat maatregelen snel worden getroffen, terwijl de aanvraag voor curatele nog in behandeling is. De rechter kan dan iemand benoemen die voorlopig de financiële beslissingen voor de betrokkene neemt, de zogenaamde provisionele bewindvoerder. Zijn of haar taak eindigt als de curator met zijn taak begint of als de aanvraag voor ondercuratelestelling is afgewezen. Iemand die tot curator, bewindvoerder of mentor wil worden benoemd, moet meerderjarig zijn. De voorkeur van diegene voor wie de maatregel is bedoeld is in beginsel bepalend, tenzij er redenen zijn om aan te nemen dat deze persoon niet geschikt is. De rechter zal de betrokkene daarover horen. Wel worden enkele andere voorwaarden gesteld. Zo mag de curator, mentor of bewindvoerder zelf niet onder curatele staan. Ook is het niet mogelijk om een rechtspersoon te benoemen als mentor of curator; het moet gaan om een natuurlijk persoon. Voor bewind ligt dit anders; in dat geval is het wel mogelijk om een rechtspersoon, zoals een stichting, te benoemen tot bewindvoerder. Voor advies en begeleiding bij het aanvragen van een ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap bent u bij AK Advocaten aan het juiste adres. Ook als u zich wilt laten adviseren of verweren, omdat er tegen u een verzoek tot ondercuratelestelling, onderbewindstelling of mentorschap is ingediend, kunt u zich door een gespecialiseerde advocaat van ons kantoor laten bijstaan. Neem contact op. Familierecht