Partneralimentatie

Over partneralimentatie bestaan de nodige misverstanden. Eén ervan is dat een vrouw geen recht heeft op partneralimentatie als ze eigen inkomen heeft en fulltime werkt. De uitgangspunten bij de vaststelling van partneralimentatie zijn een stuk gecompliceerder.

Behoefte van de alimentatiegerechtigde

Eerst zal beoordeeld moeten worden of de alimentatiegerechtigde behoefte heeft aan een bijdrage. De welstand tijdens het huwelijk is daarbij uitgangspunt. Er is enkele jaren geleden een formule ontwikkeld om dit te berekenen. Deze formule, ook wel de Hofformule of de Hofnorm genoemd, is in beginsel bepalend om de behoefte te berekenen. Deze rekenmethode hoeft echter niet voor alle gevallen de maatstaf te zijn. De rechter kan gemotiveerd worden gevraagd om de behoefte van de alimentatiegerechtigde op een andere manier vast te stellen. De alimentatiegerechtigde zal dan de behoefte moeten bewijzen aan de hand van de concrete kosten. Natuurlijk speelt bij het bepalen van de behoefte ook een rol of en zo ja, welk inkomen de alimentatiegerechtigde zelf verdient of zou kunnen verdienen om in eigen levensonderhoud te voorzien. Het is dus ook een misverstand te denken dat de minstverdienende partner na een echtscheiding, veelal de vrouw, geen activiteiten hoeft te ondernemen om haar eigen inkomen op een hoger niveau te brengen als dat wel – met alle omstandigheden rekening houdende – tot de mogelijkheden zou horen.

Draagkracht van de alimentatieplichtige

Als duidelijk is dat er een zekere behoefte is aan een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud, zal bekeken moeten worden of de ander, gelet op de huidige inkomsten en lasten, in staat is die bijdrage te betalen. Het berekenen van de financiële ruimte gebeurt aan de hand van de zogenaamde TREMA-normen. Voor het bepalen van partneralimentatie zijn de huidige inkomsten en de huidige lasten dus van belang. In de TREMA-normen is aangegeven met welke inkomsten rekening wordt gehouden. Voor ondernemers is dat nog niet zo eenvoudig vast te stellen als voor werknemers die een vast salaris hebben. Zeker voor ondernemers is het daarom van groot belang om zich door een familierechtspecialist te laten bijstaan, die bekend is met de implicaties van een alimentatieverplichting voor een ondernemer. Ook de uitgaven waarmee rekening kan worden gehouden bij het bepalen van de financiële ruimte staan regelmatig ter discussie. Bij de berekening van partneralimentatie kunnen de verschillende standpunten met betrekking tot inkomsten en uitgaven wel tot een aanzienlijk andere uitkomst leiden en valt er met deskundige bijstand veel winst te behalen. [conversiekader tekst=""]

Gewijzigde omstandigheden

Onze advocaten hebben zich in de richtlijn en in de rechtspraak omtrent partneralimentatie verdiept en kunnen, op basis van de voorhanden zijnde financiële stukken, op heel korte termijn een berekening maken van de partneralimentatie. Tevens zullen zij u wijzen op de fiscale gevolgen. Nu iedere wijziging in de financiële omstandigheden van een van beide ex-partners kan leiden tot een wijziging van de hoogte van de te betalen/te ontvangen onderhoudsbijdrage, kan het raadzaam zijn opnieuw te laten berekenen welke partneralimentatie op zijn plaats is. Indien de alimentatiegerechtigde gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een ander, dan heeft de alimentatiegerechtigde (veelal de vrouw) vanaf dat moment geen recht meer op partneralimentatie. Indien de ex-echtgenoten twisten over de vraag of er wel sprake is van samenwoning met een nieuwe partner en dus of er reden toe is om de partneralimentatie te beëindigen, dan kan de rechter worden gevraagd hier een beslissing over te nemen. AK Advocaten kan voor u berekenen, adviseren en procederen als het gaat om het vaststellen van kinder- en partneralimentatie of het aanpassen of beëindigen daarvan. Ook ondernemers met alimentatieverplichtingen kunnen rekenen op deskundige bijstand. Indien u vragen heeft, neemt u dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. Neem contact op. Familierecht