Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid betekent dat een ander verantwoordelijk gehouden kan worden voor uw schade. Die schade moet dan door de andere partij vergoed worden. Het uitgangspunt van ons Burgerlijk Wetboek is dat iedereen in principe zorg moet dragen voor zijn eigen schade. Soms geldt een uitzondering en in dat geval moet de ander zorg dragen voor uw schade. Dit geheel is de aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid kent twee soorten: de contractuele aansprakelijkheid en de wettelijke aansprakelijkheid.

Contractuele aansprakelijkheid in het letselschaderecht

Indien een contractuele verplichting wordt geschonden is er sprake van contractuele aansprakelijkheid. Het gaat dan om het niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomen van de verplichtingen. In geval van medische fouten of een arbeidsongeval kan er sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid.

Medische fouten

Tussen een ziekenhuis en een patiënt of tussen een dokter en een patiënt wordt een behandelingsovereenkomst gesloten. Het ziekenhuis en de dokter verklaren hierin dat zij zich zullen inspannen om de patiënt op de juiste wijze te behandelen. De arts en het ziekenhuis geven echter geen garantie op een goed resultaat. Wanneer een arts de zorgvuldigheidsnorm die medici in acht dienen te nemen niet goed nakomt, wordt de overeenkomst niet nageleefd. Wat die zorgvuldigheid precies inhoudt is afhankelijk van de oorzaak en aard van de medische fout, ook de ernst en de gevolgen spelen hierin een rol. Om met succes een arts of ziekenhuis aansprakelijk te stellen is het noodzakelijk dat vast komt te staan, dat de betreffende arts voor de betreffende behandeling de geldende zorgvuldigheidsnorm niet in acht heeft genomen.

Arbeidsongeval

De aansprakelijkheid voor een arbeidsongeval is in de wet geregeld. De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkgever heeft zorgplicht om arbeidsongevallen te voorkomen.

Wettelijke aansprakelijkheid in het letselschaderecht

Wanneer in de wet staat dat een ander aansprakelijk is voor jouw schade, spreken we over wettelijke aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

Het Burgerlijk Wetboek regelt de onrechtmatige daad. Dit wil zeggen dat wanneer een persoon tegenover iemand anders een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, hij verplicht is de schade van de ander te vergoeden. Er is onderscheid tussen risicoaansprakelijk en schuldaansprakelijkheid. Schuldaansprakelijkheid houdt in dat het uw schuld is dat er schade is ontstaan en dat dit u kan worden verweten. Bij risicoaansprakelijkheid komt iets voor iemands rekening zonder dat deze persoon schuld heeft. Dit geldt onder andere voor: • Ouders die schade moeten vergoeden, veroorzaakt door een onrechtmatige daad van het kind. • Werkgevers die schade moeten vergoeden, veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een werknemer. • Bezitter van een dier, indien het dier schade heeft aangebracht. • Degene die een product op de Nederlandse markt heeft gebracht en dat product gebrekkig is (productaansprakelijkheid) Aansprakelijkheid kan ook ontstaan door een grove overtreding tijdens een sportwedstrijd. Of wangedrag op het schoolplein of in de speeltuin. Als dit het geval is spreken we over ‘sport- en spelsituaties’. Het is vaak moeilijk te bewijzen dat er sprake van aansprakelijkheid is. Past het gedrag nog binnen de spelsituatie of niet?

Verkeersaansprakelijkheid

Ook een belangrijk onderdeel is het letselschaderecht bij verkeersaansprakelijkheid. De Wegen Verkeerswet regelt de verhouding tussen een gemotoriseerde verkeersdeelnemer en een ongemotoriseerde verkeersdeelnemer. Ook is schade tussen gemotoriseerde voertuigen mogelijk. AK Advocaten kan samen met u beoordelen of de schade die u lijdt vergoed dient te worden door een ander. Wij werken met een gespecialiseerd team met al jarenlange ervaring op het gebied van aansprakelijkheidsrecht en personenschaderecht. Neem contact op. Letselschaderecht