Duurzame energie

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde terug te dringen. In 2030 moet in Nederland minimaal 35 terawattuur duurzame elektriciteit worden opgewekt. Daar wordt bij lange na nog niet aan voldaan. De Nederlandse overheid voert daarom een actief beleid om de ontwikkeling van wind- en zonne-energie te bevorderen. De kans is dan ook groot dat u op enig moment geconfronteerd wordt met windturbines of een zonnepark in uw omgeving. Met welke aspecten krijgt u dan te maken? En wat zijn de regels?

Ik wil meer weten over Omgevingsrecht

Windturbines

Windturbines kunnen verschillende vormen van hinder veroorzaken:

  1. Geluidshinder

Windturbines veroorzaken een pulserend, duidelijk hoorbaar geluid. Dit geluid heeft een ander karakter dan het geluid van bijvoorbeeld een (snel)weg of industrieterrein. Daarom is het geluid dat een windturbine of een combinatie van windturbines mag veroorzaken in de milieuregelgeving genormeerd. Op de gevel van een woning mag overdag gemiddeld maximaal 47 dB Lden worden gemeten. ’s Nachts mag dit maximaal 41 dB Lnight zijn. Let op: dit zijn jaargemiddelden. Daarnaast moeten windturbines met een automatische stilstandvoorziening worden uitgerust, zodat zij worden uitgeschakeld zodra het maximum is bereikt. Voor geluid in de tuin zijn er geen regels.

Als de situatie dat vraagt kan het bevoegd gezag met een maatwerkvoorschrift lagere waarden vaststellen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij het windpark Hartelbrug II, omdat zich hier al ernstige geluidshinder voordeed door het nabijgelegen industrieterrein van de Botlek.

  1. Slagschaduw

Als de zon schijnt kunnen de draaiende rotorbladen van een windturbine slagschaduw veroorzaken. Slagschaduw kan hinder opleveren, vooral bij zonsopgang en zonsondergang. Daarom is de hoeveelheid slagschaduw die een windturbine op de ramen van een woning mag veroorzaken genormeerd: niet meer dan 20 minuten per dag gedurende maximaal 17 dagen per jaar. Daarnaast moeten windturbines met een automatische stilstandvoorziening worden uitgerust, zodat zij worden uitgeschakeld zodra het maximum is bereikt.

Als de slagschaduwgrenswaarden niet toereikend zijn, kan het bevoegd gezag aanvullend maatwerkvoorschriften stellen om hinder door slagschaduw te voorkomen of te beperken.

  1. Lichthinder

Naast geluidshinder en slagschaduw kunnen windturbines ook lichthinder veroorzaken. Lichthinder ontstaat door de reflectie van licht op de rotorbladen en door obstakelverlichting. In de milieuregelgeving is bepaald dat op de rotorbladen niet-reflecterende materialen of coatings moeten worden gebruikt.

In het kader van de vliegveiligheid moeten windturbines vanaf een bepaalde tiphoogte of nabij laagvlieggebieden worden voorzien van obstakelverlichting. Dit zijn de knipperende lampjes bovenaan de windturbines. ’s Nachts knipperen de lampjes rood en overdag wit. Om hinder te voorkomen wordt tegenwoordig steeds vaker gebruik gemaakt van niet-knipperende obstakelverlichting.

  1. (Externe) veiligheid

Het falen van een windturbine, zoals het afbreken van een rotorblad, een mastbreuk of ijsafwerping, kan leiden tot veiligheidsrisico’s en ongevallen in de buurt van de windturbine. Verder kunnen windturbines ook veiligheidsrisico’s veroorzaken als ze in de buurt van wegen, kabels, (aardgas)leidingen, spoorwegen en dergelijke worden geplaatst. Voor veel van deze risico’s zijn regels gesteld.

  1. Natuur

Windturbines kunnen negatieve effecten hebben op de natuur en beschermde (dier)soorten. Verschillende diersoorten, waaronder vleermuizen en vogels, kunnen in aanvaring komen met de windturbines. Ook kan sprake zijn van aantasting van bijvoorbeeld een foerageergebied of broedplaatsen. Daarom kan een ontheffing van de Wet natuurbescherming (Wnb) vereist zijn. 

  1. Planschade door windturbines

Tot slot kunnen windturbines kunnen leiden tot waardedaling van uw woning. Daarbij zijn factoren als afstand tot de windturbine(s), slagschaduw, geluidshinder en uitzicht van belang. U leest er meer over op onze pagina over planschade.

Planschade hinder zonnepark

"In 2030 moet in Nederland minimaal 35 terawattuur duurzame elektriciteit worden opgewekt."

Zonneparken

Ook zonne-energie is steeds meer in opkomst. Zonnevelden, zonneparken, zonneweides worden aangelegd op weilanden, op geluidswallen langs de snelweg en zelfs drijvend op water.

Zonneparken kunnen leiden tot visuele hinder door schittering, reflectie of aantasting van het uitzicht of landschap. Daarnaast kan sprake zijn van hinder door de transformatoren die een brommend of zoemend geluid veroorzaken. Een zonnepark kan mogelijk reden zijn voor een tegemoetkoming in de planschade.

De sectie Omgevingsrecht van AK

De sectie Omgevingsrecht van AK Advocaten is gespecialiseerd in het milieu en natuurbeschermingsrecht. Wij staan projectontwikkelaars, ondernemers en particulieren bij, maar werken ook voor overheden.

We zijn goed op de hoogte van de huidige en de toekomstige regelgeving. Daarnaast zorgen we dat we de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet volgen, zodat we u altijd snel en gericht kunnen adviseren.

Vragen over duurzame energie?

Bij AK Advocaten bent u aan het juiste adres voor alle vraagstukken over wind- en zonne-energie. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

Ik ga contact opnemen met Omgevingsrecht