Milieu en natuur

Nu de gevolgen van klimaatverandering steeds duidelijker worden, krijgt de bescherming van natuur en milieu steeds meer prioriteit. Dat maakt het milieu- en natuurbeschermingsrecht dynamisch, maar het plannen en uitvoeren van projecten complex. Bijstand van een gespecialiseerde natuur- en milieurechtspecialist is daarom onontbeerlijk.

Milieu- en natuurbeschermingsrecht

Het milieu- en natuurbeschermingsrecht kent een groot aantal complexe en uiteenlopende regels voor de bescherming van natuur en milieu. Denk hierbij aan regels voor geluid, geur, (fijn)stof, afvalstoffen, veiligheid, ammoniak, landbouw, veehouderij, bodem, lucht en water. Afhankelijk van het type onderneming kan een omgevingsvergunning milieu, een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of een melding noodzakelijk zijn. De regels waaraan u moet voldoen staan dan in de vergunning, wet- en regelgeving en/of in de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Daarnaast kunt u bij verschillende projecten en activiteiten, zoals bouwen, te maken krijgen met milieuregels, zoals:

  • een besluit hogere waarden op grond van de Wet geluidshinder
  • geurcirkels
  • externe veiligheid
  • chemische stoffen

Voor plannen en besluiten die belangrijke nadelige milieueffecten kunnen hebben moet vaak een milieueffectbeoordeling of milieueffectrapport worden opgesteld. In bepaalde gevallen moet een milieueffectbeoordeling worden verricht.

Ontheffing

Als uw project gevolgen heeft voor beschermde planten- of diersoorten of beschermde natuurgebieden, zoals Natura 2000, kan op grond van de Wet natuurbescherming een ontheffing vereist zijn. Bijvoorbeeld omdat door de sloop of bouw van een woning vaste rust- of verblijfplaatsen van vleermuizen of uilen worden verstoord. En zorgt het project voor de depositie van stikstof in een Natura 2000-gebied? Dan is mogelijk ook een ontheffing vereist. Soms kunt u echter mitigerende maatregelen nemen om te voorkomen dat u een ontheffing moet aanvragen.

En zorgt het project voor de depositie van stikstof in een Natura 2000-gebied? Dan is mogelijk ook een ontheffing vereist. Soms kunt u echter mitigerende maatregelen nemen om te voorkomen dat u een ontheffing moet aanvragen. De wet- en regelgeving rondom het stikstofdossier en het PAS wijzigt echter regelmatig, laatst met de inwerkingtreding van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering op 1 juli 2021. Laat u zich over dit onderwerp dus altijd goed adviseren.

Ik wil meer weten over Omgevingsrecht

Omgevingsplan veranderingen

"Voor plannen en besluiten die belangrijke nadelige milieueffecten kunnen hebben moet vaak een milieueffectbeoordeling of milieueffectrapport worden opgesteld."

De sectie Omgevingsrecht van AK

De sectie Omgevingsrecht van AK Advocaten is gespecialiseerd in het milieu en natuurbeschermingsrecht. Wij staan projectontwikkelaars, ondernemers en particulieren bij, maar werken ook voor overheden. We zijn goed op de hoogte van de huidige en de toekomstige regelgeving. Daarnaast zorgen we dat we de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen op de voet volgen, zodat we u altijd snel en gericht kunnen adviseren.

Vragen over milieu en natuur?

Bij AK Advocaten bent u aan het juiste adres voor alle vraagstukken over milieu en natuur. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

Ik ga contact opnemen met Omgevingsrecht