Planschade, nadeelcompensatie en onteigening

Ook als de overheid een rechtmatig besluit neemt of rechtmatig handelt, kan dat tot schade leiden. U kunt dan mogelijk aanspraak maken op een tegemoetkoming in de schade. Laat u zich daarover adviseren, onze specialisten helpen u graag!

Ik wil hulp bij planschade, nadeelcompensatie en onteigening.

Wat is planschade?

Planschade is schade die wordt veroorzaakt door een planologisch besluit van de overheid. Daarbij kan het zowel om inkomensschade als om vermogensschade (zoals de waardevermindering van onroerend goed) gaan. De schade kan direct het gevolg zijn van een planologisch besluit, bijvoorbeeld als u door een wijziging van het bestemmingsplan zelf niet of minder mag bouwen. Maar de schade kan ook een indirect gevolg zijn van een planologisch besluit. Denk hierbij aan de situatie waarin het bestemmingsplan van omliggende percelen wijzigt, waardoor uw uitzicht verslechtert of er geluidshinder optreedt, zoals bij het plaatsen van een windmolen nabij een woonwijk.

Wanneer komt u voor planschadevergoeding in aanmerking?

Om voor de vergoeding van planschade in aanmerking te komen, moet uw schade zijn veroorzaakt door een onherroepelijk planologisch besluit. De wet bepaalt echter dat planschade nooit volledig wordt vergoed. Van u wordt verwacht dat u rekening houdt met ontwikkelingen in uw directe omgeving. Dit wordt ook wel het ‘normale maatschappelijk risico’ genoemd. De schade die binnen dit risico valt blijft voor uw eigen rekening.

Ook wordt beoordeeld of de schade voorzienbaar was en of u mogelijkheden had om de schade te voorkomen of te beperken.

U vraagt een planschadevergoeding aan bij het overheidsorgaan dat verantwoordelijk is voor de schade. Het college van burgemeester en wethouders bijvoorbeeld. Soms wordt eerst een ontwerpbesluit genomen, waartegen een zienswijze kenbaar kan worden gemaakt. Vervolgens neemt het overheidsorgaan een besluit, waartegen bezwaar en beroep openstaat.

Wat is nadeelcompensatie?

Is er sprake van een overheidshandeling die niet het gevolg is van een planologisch besluit, maar waardoor u wel schade lijdt? Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf langere tijd niet of slecht bereikbaar is door een wegafsluiting, groot onderhoud of een bouwproject in de buurt? Dan kunt u in aanmerking komen voor nadeelcompensatie.

Wanneer komt u voor nadeelcompensatie in aanmerking?

U komt in aanmerking voor nadeelcompensatie als er aan een aantal eisen is voldaan. Zo moet de schade het directe gevolg zijn van het handelen van de overheid, onevenredig zijn, niet te voorzien zijn geweest en niet op een andere wijze (bijvoorbeeld via een verzekering) zijn vergoed.

Net als bij planschade krijgt u niet de hele schade vergoed. Een gedeelte van de schade zal voor uw eigen rekening blijven, afhankelijk van uw situatie.

Windturbines milieueffectrapport

''Ook als de overheid een rechtmatig besluit neemt of rechtmatig handelt, kan dat tot schade leiden.''

Wat is onteigening?

Als de overheid uw grond nodig heeft, bijvoorbeeld voor de realisatie van een bouwproject of een natuurgebied, de aanleg van een weg of de verbreding van een dijk, zal zij eerst proberen de grond van u te kopen. In dat geval heeft u recht op vergoeding van vermogensschade en inkomensschade.

Als het niet lukt hierover overeenstemming te bereiken, kan de overheid onder voorwaarden overgaan tot onteigening. Onteigening houdt in dat de grond met alles wat daar op staat eigendom wordt van de overheid en u daarvoor schadeloos wordt gesteld.

Hoe gaat onteigening in zijn werk?

Een onteigeningsprocedure bestaat uit twee fasen:

  1. Administratieve fase

In de administratieve fase stelt de gemeente een onteigeningsplan vast, dat door de Kroon (regering) moet worden goedgekeurd. Als grondeigenaar kunt u uw bezwaren tegen dit plan op twee momenten kenbaar maken: op het moment dat het plan ter inzage bij de gemeente ligt en op het moment dat het onteigeningsplan ter goedkeuring bij de Kroon ligt.

  1. Gerechtelijke fase

Als de Kroon het onteigeningsbesluit heeft genomen volgt de gerechtelijke fase, waarin de overheid de rechter vraagt om in een vonnis de onteigening uit te spreken en de hoogte van de schadevergoeding te bepalen die zij moet betalen. Wijst de rechter dit verzoek toe? Dan gaat de eigendom van de grond over als het vonnis in de openbare registers is ingeschreven en u de vastgestelde schadevergoeding heeft ontvangen.

Tijdens de gerechtelijk fase moet u zich laten bijstaan door een advocaat. De kosten hiervan worden meestal door de overheid vergoed. Wij adviseren om ook tijdens de onderhandelingen en in de administratieve fase al juridisch advies in te winnen.

De sectie Omgevingsrecht van AK

De sectie Omgevingsrecht van AK Advocaten is gespecialiseerd in planschade, nadeelcompensatie en onteigening. Wij staan voornamelijk ondernemers en particulieren bij.

Met onze ervaring kunnen wij u in dit traject van A tot Z begeleiden, vanaf het advies over uw aanvraag bij de gemeente en de onderhandelingen over onteigening tot aan een eventuele procedure bij de hoogste rechter.

Vragen over planschade, nadeelcompensatie en onteigening?

Bij AK Advocaten bent u aan het juiste adres voor alle vraagstukken over planschade, nadeelcompensatie en onteigening. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen graag.

Ik ga contact opnemen