Handelsrecht: overeenkomsten en contracten | AK Advocaten [Al >35 jaar]
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten niet zomaar een advocaat
Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten

Handelsrecht

#Ondernemingsrecht

Het handelsrecht betreft alles waarmee natuurlijke personen en rechtspersonen in de handel te maken krijgen. Denk daarbij aan het sluiten of beëindigen van overeenkomsten of contracten, aansprakelijkheid en schadevergoedingen.

Overeenkomsten en contracten

Handelsrecht gaat in de basis over overeenkomsten en contracten. Er is overigens juridisch gezien geen verschil tussen een overeenkomst of contract.

De oorsprong van elke handelstransactie is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst. Denk hierbij aan een:

  • koopovereenkomst;
  • overeenkomst van opdracht;
  • samenwerkingsovereenkomst;
  • distributieovereenkomst en
  • agentuurovereenkomst.

Door in een schriftelijke overeenkomst vooraf duidelijke afspraken te maken, kunnen veel problemen in de onderneming worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan afspraken over wat contractspartijen van elkaar mogen verwachten en hoe met onvoorziene omstandigheden en onverhoopte geschillen wordt omgegaan.

Zo kunnen wij een belangrijke rol vervullen in onderhandelingen en ervoor zorgen dat alle relevante aspecten worden opgenomen in de overeenkomst. Bij het aangaan van een overeenkomst kunt u het beste in een zo vroeg mogelijk stadium contact met ons opnemen.

Naast adviseren over eenmalige overeenkomsten, helpen wij ondernemers ook bij het opstellen van modelovereenkomsten voor de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals standaard opdrachtbevestigingen en algemene voorwaarden.

Voor ons staat voorop dat juridische oplossingen ook daadwerkelijk praktisch en commercieel werkbaar moeten zijn. Wij geven u dan ook altijd een duidelijke gebruiksinstructie.

Direct juridisch advies?

Wilt u meer weten? Wij informeren u graag.

Neem contact op

Beëindigen overeenkomst

Ook het beëindigen van een overeenkomst door annulering, opzegging en/of ontbinding behoort tot onze dagelijkse praktijk. Wij houden ons bezig met alle mogelijke problemen die zich kunnen voordoen in verband met het niet-nakomen van overeenkomsten.

Het handelsrecht betreft alles waarmee natuurlijke personen en rechtspersonen in de handel te maken krijgen.

Als er sprake is van een wanprestatie door uw contractspartij, kan inmenging van één van onze advocaten tot een doorbraak leiden.

Wij begeleiden u in het optimaal aanwenden van uw wettelijke rechten, zoals het recht tot opschorting en retentie. Ook staan wij u bij in het doorlopen van alle vereiste formaliteiten om over te kunnen gaan tot het ontbinden van een overeenkomst en het vorderen van schadevergoeding.

Debiteurenincasso’s

Een groot deel van de praktijk van onze sectie bestaat uit het verzorgen van debiteurenincasso’s. Als er sprake is van een grensoverschrijdende overeenkomst maken wij daarbij ook gebruik van het Europees betalingsbevel.

Goederenrecht en aansprakelijkheidsrecht

Bij onze werkzaamheden op het gebied van het overeenkomstenrecht schenken wij uiteraard ook aandacht aan goederenrechtelijke aspecten, zoals eigendomsvoorbehouden en zekerheidsrechten als pand en hypotheek. Zekerheid voor de nakoming van gemaakte afspraken kan ook worden verkregen met een hoofdelijke verbondenheid of een borgstelling.

interview-frans-van-meer-slapend-dienstverband

Wij adviseren u graag over de optimale zekerheid voor de nakoming door uw contractspartij van zijn of haar (betalings)verplichtingen.

Wij kunnen u ook bijstaan als u schadevergoeding wilt, omdat u om welke reden dan ook door toedoen van een ander benadeeld bent. Maar ook als u zelf wordt aangesproken tot betaling van schadevergoeding, kunnen wij u hierin bijstaan.

Gerechtelijke procedures en beslag- en executierecht

In veel gevallen kunnen onze advocaten met hun inmenging alleen al een doorbraak forceren en het geschil met de wederpartij naar tevredenheid oplossen. Als het toch noodzakelijk is om hardere maatregelen te treffen, stappen wij voor u naar de rechter en gaan wij zo nodig over tot het leggen van beslag.

Onze advocaten beschikken niet alleen over een ruime ervaring op het gebied van gerechtelijke procedures, maar ook op het gebied van arbitrage.

Voor wat betreft de executie van vonnissen werken wij samen met een goede deurwaarder.