Asselbergs-Klinkhamer
Juridisch advies nodig? Maak een afspraak

Het handelsrecht

Het handelsrecht betreft alles waarmee natuurlijke personen en rechtspersonen in de handel van alledag te maken krijgen. Denkt u daarbij aan het sluiten of beëindigen van overeenkomsten/contracten, aansprakelijkheid en schadevergoedingen.

Overeenkomstenrecht/contractenrecht

De oorsprong van elke handelstransactie is een mondelinge of schriftelijke overeenkomst , zoals koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, samenwerkingsovereenkomsten, distributieovereenkomsten en agentuurovereenkomsten. Door in een schriftelijke overeenkomst/contract vooraf duidelijke afspraken te maken, kunnen veel problemen worden voorkomen. Te denken valt aan afspraken over wat contractspartijen van elkaar mogen verwachten en hoe met onvoorziene omstandigheden en onverhoopte geschillen wordt omgegaan.

Bij het aangaan van overeenkomsten/contracten kunt u het best in een zo vroeg mogelijk stadium contact opnemen met Asselbergs & Klinkhamer Advocaten. Onze advocaten kunnen zo een belangrijke rol vervullen in onderhandelingen en ervoor zorgen dat alle relevante aspecten worden besproken. Naast adviseren over eenmalige overeenkomsten, helpen wij ondernemers ook bij het opstellen van modelovereenkomsten voor de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals standaard opdrachtbevestigingen en algemene voorwaarden. Voor ons staat voorop dat juridische oplossingen ook daadwerkelijk praktisch en commercieel werkbaar moeten zijn. Wij geven u dan ook altijd een duidelijke gebruiksinstructie.

Heeft u een vraag?Binnen 48 uur antwoord
Stel uw vraag hier

Beëindigen overeenkomsten

Ook de beëindiging van overeenkomsten door annulering, opzegging en/of ontbinding behoort tot onze dagelijkse praktijk. De sectie Ondernemingsrecht van Asselbergs & Klinkhamer Advocaten houdt zich bezig met alle mogelijke problemen die zich kunnen voordoen in verband met de niet-nakoming van overeenkomsten. Als er sprake is van een wanprestatie door uw contractspartij, kan inmenging van één van onze advocaten tot een doorbraak leiden. Wij begeleiden u in het optimaal aanwenden van uw wettelijke rechten, zoals het recht tot opschorting en retentie. Ook staan wij u bij in het doorlopen van alle vereiste formaliteiten om over te kunnen gaan tot ontbinding van een overeenkomst en het vorderen van schadevergoeding.

Debiteurenincasso’s

Een groot deel van de praktijk van de sectie bestaat uit het verzorgen van debiteurenincasso’s. Als er sprake is van een grensoverschrijdende overeenkomst maken wij daarbij ook gebruik van het Europees betalingsbevel.

Goederenrecht en aansprakelijkheidsrecht

Bij onze werkzaamheden op het gebied van het overeenkomstenrecht schenken wij uiteraard ook aandacht aan goederenrechtelijke aspecten, zoals eigendomsvoorbehouden en zekerheidsrechten als pand en hypotheek. Zekerheid voor de nakoming van gemaakte afspraken kan ook worden verkregen met een hoofdelijke verbondenheid of een borgstelling. Wij adviseren u graag over de optimale zekerheid voor de nakoming door uw contractspartij van zijn of haar (betalings)verplichtingen.

Wij kunnen u ook bijstaan als u schadevergoeding wilt, omdat u om welke reden dan ook door toedoen van een ander benadeeld bent. Maar ook als u zelf wordt aangesproken tot betaling van schadevergoeding, kunnen wij u hierin bijstaan.

Gerechtelijke procedures en beslag- en executierecht

In veel gevallen kunnen onze advocaten met hun inmenging alleen al een doorbraak forceren en het geschil met de wederpartij naar tevredenheid oplossen. Als het toch noodzakelijk is om hardere maatregelen te treffen, stappen wij voor u naar de rechter en gaan wij zo nodig over tot het leggen van beslag.

Asselbergs & Klinkhamer Advocaten beschikt niet alleen over een ruime ervaring op het gebied van gerechtelijke procedures, maar ook op het gebied van arbitrage. Zo wordt één van onze advocaten, Hans van Oijen, met enige regelmaat zelf tot arbiter benoemd.

Voor wat betreft de executie van vonnissen werken wij samen met een goede deurwaarder.

Wilt u meer weten? Wij informeren u graag.

Neem contact op. 

Ondernemingsrecht