Procederen

Betaling afdwingen

In het onverhoopte geval het incassotraject van AK nog niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, zal betaling van de factuur moeten worden afgedwongen. De debiteur wil kennelijk niet vrijwillig meewerken of meent dat betaling van hem niet kan worden verwacht. Er zijn in die gevallen verschillende juridische incassomaatregelen die kunnen worden ingezet. Deze maatregelen hebben ieder hen eigen voor- en nadelen. Afhankelijk van het geval zal een van deze maatregelen het meest passend zijn.

Lees op deze pagina alles over:

Neemt je debiteur je niet serieus? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij zullen er alles aan doen om de vordering te incasseren.

Ik wil direct contact opnemen

Incassoprocedure bij de kantonrechter

Voorkom dat je bot vangt in een procedure

Het afdwingen van betaling van de factuur kan door het starten van een incassoprocedure. Deze procedure wordt ingeluid met een incassodagvaarding.

Als de vordering minder dan € 25.000,- beloopt, kan die procedure worden gevoerd bij de kantonrechter. Ten overstaan van deze rechter kan in persoon worden geprocedeerd. Hoewel bijstand door een advocaat dus niet verplicht is, geldt dat voor zowel de inleidende dagvaarding als het verdere verloop van de procedure wel alle wettelijke vereisten en formele voorschriften van toepassing zijn.

In het procesrecht dient de eisende partij de rechter zo volledig mogelijk te informeren. De eisende partij dient niet alleen zijn eigen vordering nauwkeurig te onderbouwen, maar dient ook stil te staan bij eventuele verweren van de gedaagde partij. Van de eisende partij wordt ook verwacht dat deze een zogenoemd bewijsaanbod doet. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het griffierecht dat tijdig betaald moet worden.

Vordering worden geregeld niet door de rechter in behandeling genomen of afgewezen, omdat de eisende partij niet alle voorschrift heeft nageleefd. Ook in een incassoprocedure bij de kantonrechter is de bijstand van een advocaat dus aan te raden. Het niet naleven van de voorschriften kan immers grote gevolgen hebben voor de uitkomst van de procedure.

Voorkom dat de rechter je jouw zaak inhoudelijk niet kan behandelen of jouw vordering noodgedwongen moet afwijzen, omdat niet is voldaan aan alle formele vereisten.

Incassoprocedure bij de gewone rechter

Voorkom dat je bot vangt in een procedure

Het afdwingen van betaling van de factuur kan door het starten van een incassoprocedure. Deze procedure wordt ingeluid met een incassodagvaarding.

Als de vordering meer dan € 25.000,- beloopt, dient die procedure te worden gevoerd bij de gewone rechter. Ten overstaan van deze rechter kan niet in persoon worden geprocedeerd en is bijstand van een advocaat vereist.

Wij zullen een dagvaarding opstellen en daarbij rekening houden met alle wettelijke vereisten en formele voorschriften.

In het procesrecht dient de eisende partij de rechter zo volledig mogelijk te informeren. De eisende partij dient niet alleen zijn eigen vordering nauwkeurig te onderbouwen, maar dient ook stil te staan bij eventuele verweren van de gedaagde partij. Van de eisende partij wordt ook verwacht dat deze een zogenoemd bewijsaanbod doet. Daarnaast dient rekening te worden gehouden met het griffierecht dat tijdig betaald moet worden.

Beslaglegging

Voorkom dat ja alsnog met lege handen staat? Leg conservatoir beslag!

Nadat een vonnis tegen de debiteur is verkregen, is de incassoprocedure nog niet teneinde. De vordering dient nog geïncasseerd te worden. Helaas kan dan alsnog blijken dat de debiteur geen verhaal biedt. Dat is erg zuur. Je hebt er alles aan gedaan om de betaling in rechte af te dwingen en dan blijkt dat de vordering alsnog niet betaald zal worden. Om die situatie te voorkomen, kan er voorafgaand aan de procedure zogenoemd conservatoir beslag worden gelegd.

Door het conservatoir beslag worden de vermogensbestanddelen van de debiteur als het ware bevroren, totdat in de procedure op de vordering is beslist. Bij vermogensbestanddelen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld bankrekeningen, schilderijen, privéauto’s, aandelen etc. Als de rechter uitspraak heeft gedaan en de debiteur als nog niet overgaat tot betaling, kunnen de beslagen vermogensbestanddelen worden verkocht. De vordering wordt dan voldaan uit de verkregen opbrengsten.

Alvorens conservatoir beslag kan worden gelegd, dient bij de rechter middels een verzoekschrift een verlof te worden gekregen. In het verzoekschrift dient uitgelegd te worden op welke gronden het gewenste beslag gepast en gewenst is. Dit verzoekschrift moet worden ingediend door een advocaat. Een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau kan het verzoek dus niet indienen.

De debiteur krijgt in beginsel geen mogelijkheid om inhoudelijk te reageren op het verzoekschrift. Na het leggen van beslag dient op korte termijn een zogenoemde incassoprocedure te worden opgestart bij de kanton- of gewone rechter.

Hoe kunt u uw buitengerechtelijke incassokosten succesvol verhalen?

''Als het incassotraject niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, zal betaling van de factuur moeten worden afgedwongen.''

Faillissementsaanvraag

Een faillissementsaanvraag als drukmiddel?

De faillissementsaanvraag kan in bepaalde gevallen het incassomiddel bij uitstek zijn. Onder de dreiging van een eventueel faillissement wordt de druk op de debiteur maximaal opgevoerd om alsnog tot betaling over te gaan.

Uiteraard heeft dit incassomiddel ook nadelen. De verzoekende partij dient niet alleen zelf een opeisbare vordering te hebben, maar dient ook te beschikken over een zogenoemde steunvordering. In de praktijk kan het lastig blijken die steunvordering te vinden. Bovendien geldt dat indien de debiteur niet overgaat tot betaling en de faillissementsaanvraag door de rechter wordt toegewezen, de aanvrager vaak alsnog achteraan in de rij staat.

Er dient niet te lichtzinnig te worden gedacht over het aanvragen van het faillissement van de debiteur. Maar indien daartoe wordt overgegaan, zal de aanvraag door een advocaat moeten worden verzorgd. Een gerechtsdeurwaarder of een incassobureau kan het verzoek dus niet indienen. Daarnaast moet er tijdens de inhoudelijke behandeling van de faillissementsaanvraag een advocaat aanwezig zijn.

Vaststellingsovereenkomst

Betalingsregeling treffen? Welke mogelijkheden zijn er?

Het kan voorkomen dat het voor een debiteur niet mogelijk is om jouw vordering in een keer te voldoen. In een dergelijk geval kun je met de debiteur een betalingsregeling treffen. Het is verstandig die betalingsregeling vast te leggen in een zogenoemde ‘vaststellingsovereenkomst’. Met die overeenkomst wordt een einde gemaakt aan enige discussie en worden er concrete afspraken gemaakt over de betaling.

Belangrijk is om de afspraken in de vaststellingsovereenkomst zo op te schrijven, dat als de debiteur de afspraken niet en/of niet en volledig nakomt, de betaling alsnog gemakkelijk in rechte kan worden afgedwongen, zonder dat de debiteur daar iets tegenin kan brengen. Het verdient de aanbeveling een dergelijke overeenkomst op te laten stellen door een advocaat.

Daarnaast kunnen de afspraken worden vastgelegd in een notariële akte. Ook daar kan hulp van een advocaat (naast de hulp van een notaris) handig zijn. Afspraken die zijn vastgelegd in een notariële akte kunnen bij niet volledige en/of niet tijdige nakoming – zonder tussenkomst van een rechter – direct worden geëxecuteerd. Ook daarbij is het van belang dat de afspraken nauwkeurig zijn geformuleerd, zodat de debiteur geen uitweg meer heeft.

Tot slot kan gedurende een gerechtelijke procedure bij de kanton- of gewone rechter een vaststellingsovereenkomst worden gesloten met jouw debiteur. In een dergelijk geval is het mogelijk om de vaststellingsovereenkomst te laten vastleggen in een proces-verbaal. Dit proces-verbaal heeft in juridisch opzicht dezelfde kracht als een vonnis. Mocht de debiteur de gemaakte afspraken niet nakomen, dan kan (ook) hier direct tot executie worden overgegaan.

(Voorlopig) getuigenverhoor

Stel nooit een vraag waarop je het antwoord niet weet.

Een belangrijk onderdeel van een juridische procedure is de bewijslevering. Uitgangspunt is immers: ‘Wie stelt, die bewijst’. Voordat je overgaat tot het starten van een procedure, zul je moeten afwegen in hoeverre je het bewijs rond zult kunnen krijgen. Indien de rechter twijfelt aan een stelling van één van de partijen of een stelling door de wederpartij gemotiveerd wordt weersproken, kan de rechter één van de partijen een bewijsopdracht geven. Die partij dient dan bewijs te leveren.

Dat bewijs kun je op verschillende manieren leveren. Één van die manieren is het horen van getuigen.

Getuigenbewijs is helaas altijd onzeker. Het is altijd afwachten wat getuigen tijdens een verhoor onder ede exact verklaren. Bovendien kan het verloop van tijd ervoor zorgen dat getuigen zich gebeurtenissen niet scherp meer herinneren.

Het is mogelijk om de rechtbank te verzoeken een voorlopig getuigenverhoor te houden. De zaken worden op deze manier als het ware omgedraaid. Eerst worden de getuigen gehoord en daarna kan de juridische procedure worden gestart. Het grote voordeel van een voorlopig getuigenverhoor, is dat je op basis van de afgenomen verklaringen jezelf een beter beeld kunt vormen van jouw rechtspositie voordat je aan de procedure begint.

Het afnemen van een getuigenverhoor is specialistisch werk.

Neemt je debiteur je niet serieus? Neem dan contact op met een van onze specialisten. Wij zullen er alles aan doen om de vordering te incasseren.

Geschillen

Op het moment dat aandeelhouders onderling ruzie maken heeft dat geen positieve uitwerking op de onderneming. In tegenstelling tot aandelen die een beursnotering kennen, kunnen aandelen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid veelal niet aan iedere willekeurige derden worden verkocht.

In die gevallen kan de geschillenregeling uitkomst bieden. De geschillenregeling voorziet in de mogelijkheid om als aandeelhouders afscheid van elkaar te nemen op het moment dat zij niet meer samen door één deur kunnen.

Afscheid van elkaar nemen kan op twee manieren, namelijk via:

  1. een gedwongen overdracht (ook wel uitstoting);
  2. een gedwongen overname (ook wel uittreding).

Bij uitstoting dient te worden aangetoond dat sprake is van ‘gedragingen die schadelijk zijn voor de vennootschap’. Bij de uittreding dient te worden aangetoond dat sprake is van ‘Gedragingen van medeaandeelhouders of vennootschap zelf’. In beide gevallen gaat het om een feitelijke beoordeling. In een gerechtelijke procedure is een juist dossier daarom cruciaal.

Om de waarde van de aandelen te bepalen wordt vaak aansluiting gezocht bij wat daarover in de statuten of aandeelhoudersovereenkomst is opgenomen.

Als de aandelenprijs eenmaal is bepaald, wordt de veroordeelde aandeelhouder verplicht om de aandelen aan de verzoekende aandeelhouder over te dragen (bij uitstoting) dan wel verplicht de aandelen van de verzoekende aandeelhouder over te nemen (bij uittreding). Tegelijk met de overdracht dient betaling plaats te vinden.

Enquête procedure

Wist je dat je onderzoek kan laten doen naar het gevoerde beleid binnen een onderneming? Wanneer er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of gang van zaken binnen een onderneming te twijfelen kan een enquête procedure worden gestart.

Niet iedereen kan echter zomaar een enquête procedure starten. Alleen aandeelhouders die een bepaalde omvang hebben, de onderneming zelf, een vakorganisatie, de advocaat-generaal en degene die daartoe op basis van de statuten of bij overeenkomst zijn gemachtigd, kunnen een enquête procedure starten.

Voorbeelden van gegronde redenen om aan een juist beleid of gang van zaken te twijfelen kunnen zijn:

  • er is een patstelling ontstaan in de besluitvorming tussen aandeelhouders of bestuurders onderling;
  • er is gehandeld in strijd met de wet en/of statuten;
  • er is een conflict ontstaan tussen bestuurders enerzijds en aandeelhouders anderzijds.

In een gerechtelijke procedure is een juist dossier cruciaal. Op basis van het dossier zal de Ondernemingskamer moeten beoordelen hoe het bestuur bijvoorbeeld is omgegaan met jouw klacht.

Als de Ondernemingskamer het aannemelijk vindt dat er gegronde reden zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen, zal zij een aantal rapporteurs benoemen die onderzoek zullen doen naar het reilen en zeilen van de onderneming. De bevindingen die de rapporteurs tijdens hun onderzoek opdoen worden vastgelegd in een verslag.

Als uit het verslag volgt dat er inderdaad gegronde redenen waren om aan een juist beleid of gang van zaken binnen de onderneming te twijfelen en vaststelt dat sprake is van zogenaamd ‘wanbeleid’, kan de Ondernemingskamer worden verzocht om voorzieningen te treffen. Hierbij kun je denken aan het ontslaan van een bestuurder of het benoemen van een tijdelijk andere bestuurder.

Het is overigens (ook) mogelijk om in een eerder stadium de rechter te vragen om voorzieningen te treffen. Het duurt namelijk altijd enige tijd voordat vaststaat dat sprake is van wanbeleid.

Ik ga contact opnemen