Appartementsrecht en Vereniging van Eigenaren (VvE)

Het VvE- en appartementsrecht is één van de specialisaties van de vastgoedsectie van AK Advocaten. Wij staan zowel beheerders, bestuurders en individuele leden van Vereniging van Eigenaren bij met raad en daad. Ook woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en makelaars zijn bij ons aan het juiste adres. Ervaring leert dat het tijdig inwinnen van deugdelijk juridisch advies (escalatie van) juridische geschillen en procedures kan voorkomen.

VvE- en Appartementsrecht

Als een eigenaar een gebouw met de bijbehorende grond opsplitst, ontstaan meerdere appartementsrechten. De koper van het appartementsrecht, krijgt hiermee een (gemeenschappelijk) aandeel in het (mede-)eigendom van het gebouw en de grond die erbij hoort met een exclusief gebruiksrecht van een privé-gedeelte: het appartement. Hoewel het meestal gaat om een eigenaar die het eigendomsrecht opsplitst, is het ook mogelijk dat een erfpachter of opstaller zijn recht van erfpacht of opstal splitst. In dat geval geeft het appartementsrecht recht op een aandeel in het recht van erfpacht of opstal. Alle appartementseigenaren zijn verplicht (van rechtswege) lid van de Vereniging van Eigenaren (officieel Vereniging van Eigenaars genaamd of de VvE). De VvE kan niet worden aangemerkt als de eigenaar van het gebouw; dit zijn alle appartementseigenaars tezamen. Het doel van deze bijzondere vereniging is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren. Zo is de VvE verplicht een reservefonds in stand te houden met het oog op de bestrijding van andere dan de gewone jaarlijkse kosten. Hierbij moet worden gedacht aan de kosten van (groot) onderhoud. De VvE is een rechtspersoon en moet bij oprichting worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Gebeurt dit niet, dan is er sprake van een overtreding van de Wet Economische Delicten.

Rechten en plichten appartementseigenaars

De belangrijkste rechten en plichten van de appartementseigenaren staan in de splitsingsakte. De splitsingsakte kan ook naderhand nog worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer de feitelijke situatie niet langer overeenstemt met de splitsingsakte- en tekening. Daarvoor is in beginsel unanimiteit of een 4/5 meerderheid het totaal aantal stemmen vereist. De hypotheekhouder en andere derden met een zakelijk recht moeten ook toestemming geven voor wijziging van de splitsingsakte. In het huishoudelijk reglement kunnen (aanvullende) regels van orde worden opgenomen. In rang geldt: de wet, de splitsingsakte, het huishoudelijk reglement. Specifieke onderwerpen binnen het VvE- en appartementsrecht waarvoor u bij ons terecht kunt:
 • Aantasting van (nietige of vernietigbare) besluiten
 • Akte van splitsing (opstellen, interpretatie/uitleg, wijzigen)
 • Algemene Leden Vergadering
 • Beperking/afwijkend gebruik privéruimten
 • Beroep tegen c.q. vernietiging van wijziging splitsingsakte
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Gebruik gemeenschappelijke ruimten
 • Handhaving (boete, ontzegging gebruik)
 • Huishoudelijk reglement (opstellen, interpretatie/uitleg, wijzigen)
 • Koop- en aannemingsovereenkomst
 • Machtspositie grooteigenaar
 • Modelreglementen
 • Onderhoud
 • Ondeugdelijk werk aannemers
 • Ontslag bestuur
 • Overlast
 • Positie van huurders
 • Procesrecht
 • Reservefonds
 • Servicekosten
 • Slapende VvE
 • Splitsingsakte/-tekening stemt niet (meer) overeen met feitelijke situatie
 • Splitsingstekening
 • Toestemming verbouwing/verandering
 • Toezicht op juiste besluitvorming binnen VvE
 • Verduurzaming
 • Verhuur (o.a. aan studenten, arbeidsmigranten en via AirBnB)
 • Vertegenwoordiging binnen de VvE (bestuur)
 • Vervangende machtiging kantonrechter
 • Verzekering
 • Vrije advocaatkeuze
 • VvE-bijdrage
 • Wijziging bestemming
  Neem contact op.  Vastgoedrecht