Grondzaken: grondexploitatie en onteigening

Als een project wordt ontwikkeld komt het regelmatig voor dat niet alle grond in eigendom is van de ontwikkelaar of bouwer. De gemeente voert grondbeleid en geeft vorm aan gebiedsontwikkeling, onder andere door het vestigen van voorkeursrechten. Ook met de grondexploitatieovereenkomst vindt gebiedsontwikkeling plaats door middel van het vastleggen van afspraken over het gebruiksklaar maken van grond. Niet altijd verloopt dit proces naar wens, en kan onteigening aan bod komen.

Voorkeursrecht van de gemeente

Als de gemeente een voorkeursrecht vestigt, betekent dit dat de eigenaar van de grond deze in de meeste gevallen niet meer vrij mag verkopen; hij dient de grond eerst aan de gemeente aan te beiden. De eigenaar is in geen enkel geval verplicht om te verkopen, zelfs niet aan de gemeente. Wil de gemeente de verkoop toch afdwingen, dan zal zij over moeten gaan tot onteigening.
Als de gemeente grond waarop een voorkeursrecht is gevestigd wil kopen, moet dit tegen een eerlijke prijs gebeuren volgens De Wet voorkeursrecht. Wil een andere ontwikkelaar of bouwer toch over de grond waarop een voorkeursrecht door de gemeente is gevestigd beschikken, dan moet hierover overlegd worden met de (lokale) overheid. U kunt ook de gemeente verzoeken om de grond niet te kopen. De overheid kan beslissen de blokkade die het voorkeursrecht vormt op te heffen.

Grondexploitatie

Bij gebiedsontwikkeling ontwikkelt de overheid vaak actief mee. Ontwikkelaars, zoals woningcorporaties, zorgen voor de bouw van woningen, maar zijn ook afhankelijk van de gemeente voor de aanleg van nutsvoorzieningen, straten, wijziging van bestemmingsplannen enzovoorts. In veel gevallen wordt een grondexploitatieovereenkomst gesloten. Hierin zijn de afspraken over het gebruiksklaar maken van de bouwgrond en de ontwikkeling van een project bindend vastgelegd. De kosten voor het gebruiksklaar maken zijn in principe voor rekening van de ontwikkelaar en/of bouwer. Eventueel kan de grondexploitatie ook geregeld worden door middel van een exploitatieplan. Bij grondexploitatie komt veel kijken, waardoor het belangrijk is om duidelijke afspraken te maken met de overheid. De specialisten van de sectie Vastgoed van AK Advocaten beschikken over ruime ervaring en kennis om het ontwikkelingsproces van begin tot eind te begeleiden.

Onteigening en schadevergoeding

Als de overheid uw grond wil gebruiken, zal zij eerst proberen de grond van u te kopen. In dat geval heeft u altijd recht op vergoeding van zowel inkomensschade als vermogensschade. Als het niet lukt hierover overeenstemming te bereiken, kan de overheid de grond eventueel ook verkrijgen door middel van onteigening. Onteigening houdt in dat de grond met alles wat daar op staat eigendom wordt van de overheid en de voormalig eigenaar schadeloos wordt gesteld. De burgerlijke rechter spreekt de onteigening uit en stelt de hoogte van de schadevergoeding vast. Voor onteigening worden onafhankelijke deskundigen ingeschakeld. Desondanks is het van groot belang dat de hoogte van de schadevergoeding goed wordt geschat. Het onteigeningsrecht is een vakgebied voor specialisten met uitgebreide jurisprudentie die vele jaren teruggaat.

Voor advies over het voorkeursrecht dat op uw grond is gevestigd, de mogelijkheden van grondexploitatie en de hiervoor vast te leggen grondexploitatieovereenkomst of wat uw rechten zijn in geval van onteigening, bent u bij AK Advocaten aan het juiste adres.

Wilt u met de gemeente in overleg of onderhandeling treden over de verkoop van uw grond of de mogelijkheden om de grond aan anderen te verkopen, dan doet u er goed aan om contact met ons op te nemen. Onze advocaten zijn er om uw belang te behartigen, maar kunnen u ook voorzien van realistische perspectieven en de onderhandelingen in goede banen leiden.

Neem contact op