Handhaving: bestuursdwang, dwangsom en bestuurlijke boete

Handhaving is erop gericht de naleving van rechtsregels te bevorderen of (verdere) overtreding van deze regels te voorkomen. Als iemand niet voldoet aan de bestuursrechtelijke regelgeving, dan kan de overheid diverse handhavingsinstrumenten inzetten. Ook een belanghebbende kan een verzoek tot handhaving indienen bij de overheid. De overheid kan op dit verzoek besluiten om tot handhaving over te gaan. Hiervoor zijn meerdere handhavingsinstrumenten die een bestuursorgaan, zoals het college van B&W, kan gebruiken; last onder bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete.

Last onder bestuursdwang

Een last onder bestuursdwang kan bijvoorbeeld worden ingezet als een schuur illegaal is gebouwd, dus zonder vergunning. Het college van B&W kan ervoor kiezen om het gebouw zelf te slopen als de overtreder dit niet doet binnen de gestelde termijn. De gemaakte kosten zijn dan voor rekening van de overtreder. Voordat wordt overgegaan tot de daadwerkelijke uitvoering van bestuursdwang moet de overtreder, met uitzondering van zeer spoedeisende gevallen, in een beschikking op de hoogte worden gesteld van de overtreding en binnen welke termijn hij zelf de overtreding ongedaan moet maken.

Last onder dwangsom

Soms ligt het opleggen van een last onder bestuursdwang niet voor de hand, zoals bij regelmatig terugkerende of voortdurende overtredingen. In deze gevallen is het vaak effectiever om de overtreder een termijn te geven om een einde te maken aan de overtreding of om een herhaling van de overtreding te voorkomen. Doet de overtreder dit niet, dan moet hij een dwangsom betalen. In het eerder genoemde voorbeeld kan het college van B&W er dus ook voor kiezen om een last onder dwangsom op te leggen. Wordt de illegale schuur niet gesloopt, dan is de overtreder verplicht een dwangsom te betalen per week dat het bouwwerk in stand blijft. Zowel de last onder dwangsom als de last onder bestuursdwang zijn herstelsancties. Hoewel zij veelal als financieel belastend en bestraffend worden ervaren, is het primaire doel van deze sancties de overtreding te beƫindigen. Bestuursdwang en dwangsom mogen niet tegelijkertijd worden opgelegd; het bestuursorgaan moet dus kiezen. [conversiekader tekst=""]

Bestuurlijke boete

In tegenstelling tot de herstelsancties last onder bestuursdwang en last onder dwangsom, is de bestuurlijke boete een bestraffende sanctie. De bestuurlijke boete wordt in het bijzonder opgelegd wanneer het milieurecht is overtreden en de gevolgen niet of niet eenvoudig meer ongedaan kunnen worden gemaakt. Zoals bijvoorbeeld het illegaal kappen van een boom. Naast de bestuurlijke boete zijn er ook andere bestraffende bestuurlijke sancties, zoals de gehele of gedeeltelijke intrekking van een begunstigende beschikking. In de praktijk wordt echter veruit het meest gebruik gemaakt van de bestuurlijke boete om overtredingen te bestraffen via het bestuursrecht. De vastgoedspecialisten van AK Advocaten hebben veel ervaring met zowel de herstelsancties last onder bestuursdwang en last onder dwangsom, als de bestraffende sanctie bestuurlijke boete. Wordt u met handhaving geconfronteerd, ook bijvoorbeeld na een periode van gedogen door de overheid, dan staat hier in de meeste gevallen bezwaar en beroep tegen open. Het is van belang om tijdig contact op te nemen, omdat in de meeste gevallen een fatale termijn geldt van zes weken voor het instellen van bezwaar of beroep. Onze advocaten kunnen u adviseren over de mogelijkheden en u begeleiden om voor u de meest optimale situatie te creĆ«ren. Wij kunnen u ook begeleiden tijdens eventueel overleg of u vertegenwoordigen in de gang naar de rechter. Neem contact op.  Vastgoedrecht