Onrechtmatige daad en nadeelcompensatie

Handelingen van overheidsorganen hebben vaak grote en ingrijpende gevolgen voor burgers. Wanneer iemand een onrechtmatige daad pleegt tegenover een ander, kan deze persoon vaak aansprakelijk worden gesteld voor de ontstane schade. Ook overheden maken fouten die tot aansprakelijkheid kunnen leiden: een onrechtmatige daad van de overheid (onrechtmatige overheidsdaad). Een burger kan in dat geval aanspraak maken op schadevergoeding. In sommige gevallen kan ook bij een rechtmatig besluit schade worden vergoed met een nadeelcompensatie.

Onrechtmatige daad

Een bestuursorgaan kan op twee manieren onrechtmatig handelen. Namelijk met een feitelijke handeling of een onrechtmatige besluit. De feitelijke handeling bestaat veelal uit nalatigheid of onzorgvuldigheid, maar ook het afbreken van onderhandelingen in een zeer vergevorderd stadium kan onrechtmatig zijn. Er kan gesproken worden van een onrechtmatig besluit als bijvoorbeeld een besluit in eerste instantie goed lijkt, maar na bezwaar of beroep toch niet blijkt te voldoen aan alle vereisten voor rechtmatigheid. Hierbij kan gedacht worden aan een onvoldoende gemotiveerde weigering van een bouwvergunning. Let er wel op dat als er geen gebruik wordt gemaakt van bezwaar of beroep, het besluit onherroepelijk wordt en de rechtmatigheid vaststaat. Het is dus van belang om op tijd bezwaar en beroep in te stellen als u het niet eens bent met een overheidsbesluit, omdat er anders geen schadevergoeding meer kan worden gevorderd op grond van een onrechtmatige daad van de overheid. AK Advocaten kan u hierin adviseren en begeleiden.

Nadeelcompensatie

Een genomen besluit hoeft echter niet onrechtmatig te zijn om tot schade te leiden. Stel, u heeft een goedlopende meubelzaak, maar door een verkeersbesluit is uw winkel een paar maanden niet bereikbaar. U lijdt hierdoor verlies. Het verkeersbesluit is echter rechtmatig genomen en het was noodzakelijk de weg voor uw zaak te verbeteren. Er kan dan sprake zijn van een schadevergoeding in de vorm van nadeelcompensatie. Een ander voorbeeld is planschade. In beginsel komt dit soort schade niet voor vergoeding in aanmerking. Alleen als de schade niet te voorzien was, uitgaat boven het ‘normaal maatschappelijk risico’ en een burger of onderneming onevenredig zwaar wordt getroffen ten opzichte van anderen, kan er sprake zijn van een recht op vergoeding van de schade in de vorm van nadeelcompensatie.

Bevoegde rechter

Sinds 1 juli 2013 is met de inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding de bestuursrechter in de meeste gevallen de enige rechter die bevoegd is om te oordelen over schadevergoeding en nadeelcompensatie bij overheidshandelen. De burgerlijke rechter is nog altijd als enige rechter bevoegd om te oordelen over schadevergoeding in het geval van andere onrechtmatige handelingen waartegen bezwaar en beroep niet open staan. Denkt u ten gevolge van een (on)rechtmatig overheidsbesluit of overheidshandelen wellicht recht te hebben op schadevergoeding of nadeelcompensatie? De sectie Vastgoed van AK Advocaten kan u adviseren over de haalbaarheid en mogelijkheden. Wij voorzien u graag van juridische bijstand. Neem contact op.  Vastgoedrecht