Storm Eunice: schade door omgewaaide boom? Dit moet je weten!

22 feb 2022 Letselschaderecht Linda Brokken

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

De afgelopen dagen hebben storm Dudley, Eunice en Franklin veel schade aangericht in ons land. Er waren nooit eerder zo veel meldingen van stormschade. Storm Eunice was de zwaarste storm van de afgelopen vier jaar. Als gevolg van de storm zijn zeker vier mensen in Nederland om het leven gekomen. 

Een aantal van deze mensen zijn overleden als gevolg van een boom die omviel. De vraag is: wie is aansprakelijk voor schade als gevolg van een omgevallen boom?

Aansprakelijkheid

Allereerst is van belang wie die eigenaar van de omgevallen boom is. Vaak is de eigenaar van een boom de gemeente of provincie. Een eigenaar van een boom is niet altijd aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door die boom.

Op de eigenaar van een boom rust een zorg- en onderhoudsverplichting. Van de eigenaar wordt verlangd dat hij alle maatregelen treft die van hem mogen worden verlangd om het risico op schade veroorzaakt door die boom te beperken. Ook gezonde bomen en takken kunnen (bijvoorbeeld bij een storm) omvallen, afbreken of afscheuren en daardoor (letsel)schade veroorzaken. De eigenaar van de boom kan dan geen verwijt worden gemaakt. De eigenaar van de boom is slechts aansprakelijk als hem een verwijt kan worden gemaakt. Het verwijt kan zijn dat de eigenaar onvoldoende controles heeft verricht of maatregelen had moeten treffen maar dat niet of onvoldoende heeft gedaan.

Ik wil meer weten over letselschaderecht

Zorg- en onderhoudsverplichting

Waaruit bestaat die zorg- en onderhoudsverplichting? Daarop is geen standaard antwoord te geven. Er moeten in ieder geval regelmatig controles worden verricht en aan de hand van de uitkomst van die controles maatregelen worden getroffen. Hoe vaak die controles moeten worden verricht en welke maatregelen getroffen moeten worden hangt af van de specifieke situatie. Bomen die bijvoorbeeld op een drukke locatie staan waar de kans op (letsel)schade bij omvallen groot is, moeten strenger gecontroleerd worden dan bomen die ergens achteraf staan. Er zijn diverse methodes om de gezondheid en veiligheid van bomen te inspecteren, zoals bijvoorbeeld de Visual Tree Assessment.

Verschillende rechtspraken

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 22 januari 2020 een uitspraak gedaan over de vraag of een ziekenhuis aansprakelijk was voor de schade als gevolg van een omgevallen boom op de parkeerplaats door een hevige storm. De rechtbank stelt voorop dat niet uitgesloten kan worden dat bomen omwaaien. Op de eigenaar rust een zorgplicht om het risico van omwaaien te beperken. In deze zaak was sprake van een zogenaamd ent-onderstamprobleem bij de omgewaaide boom. Het ziekenhuis had de inspectie uitbesteed aan een gespecialiseerd bedrijf. Dat bedrijf had een Visual Tree Assessment (VTA) uitgevoerd. Hieruit bleken geen zichtbare afwijkingen of gebreken. De rechter oordeelt dat de zorgplicht niet zo ver strekt dat het ziekenhuis de boom ook regelmatig inwendig had moeten (laten) controleren. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de schade. Dat zou anders zijn als het ziekenhuis op de hoogte was van het gevaar dat de boom zou omwaaien en dat zij met deze kennis onvoldoende maatregelen heeft genomen ter voorkoming van de schade.

stormschade aansprakelijkheid

"Een eigenaar van een boom is niet altijd aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door die boom."

Gerechtshof Den Haag

Op 20 januari 2015 heeft het Gerechtshof Den Haag ook een uitspraak gedaan over de vraag of de gemeente Den Haag aansprakelijk was voor de schade aan een auto doordat een boom door de harde wind is omgewaaid en op een auto terecht is gekomen. Het Gerechtshof Den Haag stelt ook voorop dat niet kan worden uitgesloten dat bomen omwaaien. Op de eigenaar van een boom rust echter wel de verplichting om voldoende maatregelen te treffen om het risico op omwaaien te beperken. Daarbij zijn verschillende factoren van belang zoals de kans dat de boom omwaait, de kans dat daardoor (ernstige) schade ontstaat en de bezwaarlijkheid van het treffen van maatregelen. Het Gerechtshof Den Haag oordeelde dat de gemeente niet in haar zorgplicht was tekortgeschoten. De controles die de gemeente had uitgevoerd waren voldoende.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Anders oordeelde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 28 april 2020. In deze zaak was geen sprake van een storm, maar brak (op een windstille dag) één van de hoofdtakken van een grote kastanjeboom af. De tak kwam op verschillende personen terecht, waardoor zij (ernstig) letsel opliepen. Het slachtoffer in deze zaak verwijt de gemeente dat in de periode voor het ongeval onvoldoende onderhoud en controle heeft plaatsgevonden, waardoor een gevaarlijke situatie is ontstaan. Volgens de ingeschakelde deskundige was sprake van een boom met verhoogd risico. Vanaf 2012 was deze boom aangemerkt als risicoboom. De gemeente wist hiervan. In de jaren daarna heeft een tijd geen controle plaatsgevonden. Op het moment dat weer gecontroleerd werd, werd de boom opnieuw aangemerkt als risicoboom met een te verwachten levensduur van minder dan vijf jaar. De boom werd uiteindelijk op een kaplijst geplaatst, maar er werden door de gemeente geen aanvullende veiligheidsmaatregelen getroffen. Dat had echter wel verwacht mogen worden. Het Hof komt uiteindelijk tot het oordeel dat de gemeente aansprakelijk is. De Hoge Raad laat het arrest van het Hof in stand. 

Tot slot

Kortom: het is afhankelijk van de omstandigheden van het geval of de eigenaar van de boom aansprakelijk is. 

Wil jij hulp bij het verhalen van letselschade als gevolg van een omgevallen/omgewaaide boom, weggewaaide dakpannen of zonnepanelen? Neem dan contact op met de specialisten van de sectie Letselschaderecht

 

Ik ga contact opnemen

Over de blogger
Linda Brokken

Linda is in juli 2020 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens haar studie liep zij onder meer stage bij AK Advocaten. Sinds september 2020 is Linda aan ons kantoor verbonden en sinds maart 2022 als advocaat.

Meer artikelen van Linda Brokken

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.