Tijdelijke verhuur van woonruimte: vijf aandachtspunten

22 mei 2018 Nieuwsbrief AK Advocaten

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Niet alle verhuurders van woonruimte willen (direct) geconfronteerd worden met huurbescherming van huurders. Bijvoorbeeld omdat zij eerst willen kijken wat voor vlees zij in de kuip hebben, of binnen een relatief korte periode weer over hun woning willen beschikken. Sinds de inwerkingtreding van de Wet doorstroming huurmarkt op 1 juli 2016, is het mogelijk om op basis van artikel 7:271 BW tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten. Hieronder zet ik vijf aandachtspunten voor verhuurders op een rij.

1. Termijn tijdelijke huurovereenkomst

Een huurovereenkomst geldt als tijdelijke overeenkomst als deze wordt aangegaan:

  • voor een periode van maximaal twee jaar in geval van een zelfstandige woning;
  • voor een periode van maximaal vijf jaar als het om onzelfstandige woonruimte gaat.

2. Meerdere tijdelijke huurovereenkomsten niet toegestaan

Er kan tussen partijen slechts één tijdelijke huurovereenkomst gesloten worden. Een tweede overeenkomst voor bepaalde tijd voor dezelfde woning geldt als een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dat is ook zo als de overeenkomsten samen de hiervoor genoemde termijn niet overschrijden.

Uit rechtspraak volgt dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd zonder huurbescherming ook niet mogelijk is als daaraan voorafgaand tussen dezelfde partijen een onder het oude recht gesloten huurovereenkomst met huurbescherming van kracht is geweest.

3. Schriftelijke kennisgeving einde huurovereenkomst vereist

Een tijdelijke huurovereenkomst hoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt als de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, is verstreken. Wel moet de verhuurder de huurder minimaal één maand en maximaal drie maanden van tevoren schriftelijk informeren dat de overeenkomst op de afgesproken datum eindigt. Het niet of niet tijdig versturen van deze kennisgeving heeft tot gevolg dat de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt verlengd en de huurder alsnog huurbescherming toekomt. Noteer de kennisgevingstermijn dus goed in uw agenda!

De kennisgeving is vormvrij, maar moet om zijn werking te kunnen hebben de huurder wel daadwerkelijk hebben bereikt. Verzending per e-mail is dus toegestaan, maar het is verstandig de huurder daarin te vragen om een ontvangstbevestiging. Blijft deze bevestiging uit? Stuur de kennisgeving, binnen de kennisgevingstermijn, dan ook per aangetekende brief.

4. Tussentijdse opzegging huurder mogelijk

Een huurder mag een tijdelijke huurovereenkomst altijd tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn. Deze is meestal één maand en kan maximaal drie maanden zijn. De opzegbevoegdheid van de huurder mag niet contractueel worden uitgesloten of beperkt. Bepalingen die toch een dergelijke strekking hebben, zijn niet geldig.

5. Toetsing aanvangshuurprijs kan ook achteraf

Bijzonder voor huurders met een tijdelijke huurovereenkomst voor een zelfstandige woning is tot slot dat zij hun hun aanvangshuurprijs tot zes maanden na afloop van de tijdelijke overeenkomst door de Huurcommissie kunnen laten toetsen. Wees er als verhuurder daarom op bedacht, dat als een te hoge huurprijs wordt gehanteerd, nog in een laat stadium een vordering van de huurder tot terugbetaling van teveel betaalde huur kan volgen.

Hulp of advies nodig bij opstellen van een tijdelijke huurovereenkomst? Ik ben u graag van dienst.

Fotocredits: SolisImages / Adobe Stock

Over de blogger
AK Advocaten

AK Advocaten is één van de grotere advocatenkantoren in West-Brabant. Een sterk kantoor wordt gedragen door een team van sterke individuen.

Meer artikelen van AK Advocaten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.