Ondernemers opgelet: het UBO-register is in werking getreden

05 okt 2020 Ondernemingsrecht Erik van Loon

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Het kan goed zijn dat dit nieuws ondergesneeuwd is geraakt onder al het coronanieuws. Toch is het niet onbelangrijk stil te staan bij het UBO-register. De implementatiewet is op 27 september jl. in werking getreden, waarmee het register een feit is.

Het register

Het UBO-register is onderdeel van alle Europese maatregelen die worden genomen ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme. De term ‘UBO’ staat voor Ultimate Benefical Owner, wat zich in het Nederlands laat vertalen naar ‘de uiteindelijke belanghebbende’.

Het doel van het register is transparantie door inzage te verschaffen in de uiteindelijke belanghebbende achter in Nederland opgerichte rechtspersonen en andere entiteiten. De Kamer van Koophandel houdt het UBO-register bij.

Alle vanaf 27 september jl. nieuw op te richten rechtspersonen moeten bij oprichting hun UBO  in het UBO-register registreren. Voor alle bestaande rechtspersonen geldt een overgangstermijn van 18 maanden. De uiteindelijk belanghebbende van deze rechtspersonen moeten zich voor 27 maart 2022 hebben geregistreerd.

Wanneer UBO?

De wettelijke definitie van UBO is:

“De natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit.”

Deze definitie is erg breed. De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft) geeft een nadere invulling. Op basis van deze wet is een natuurlijk persoon aan te merken als UBO als deze:

 • een (in)direct belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van een rechtspersoon;
 • meer dan 25% van de stemrechten heeft in de algemene vergadering van een rechtspersoon;
 • feitelijk zeggenschap heeft in een rechtspersoon;
 • begunstigde is van minimaal 25% van het vermogen van een rechtspersoon of een trust, of
 • bijzondere zeggenschap heeft over minimaal 25% van het vermogen van een rechtspersoon.

Deze definitie kan tot verwarring leiden, maar belangrijk om in te zien is dat deze definitie:

 • niet slechts ziet op de besloten vennootschap en/of de naamloze vennootschap, maar bijvoorbeeld ook geldt voor stichtingen en verenigen met rechtspersoonlijkheid die een onderneming drijven;
 • niet uitsluit dat een rechtspersoon meerdere UBO’s heeft.

Inhoud van het register

De navolgende gegevens van de UBO moeten worden geregistreerd:

 • naam
 • geboortejaar
 • woonstaat
 • nationaliteit
 • geboortedag
 • geboorteplaats
 • woonadres
 • Burgerlijk Servicenummer (BSN) of Fiscaal Identificatienummer (TIN)
 • kopie van geldig identiteitsbewijs
 • documenten waaruit de aard en omvang van het door de UBO gehouden economisch belang blijkt (zoals de akte van oprichting, het aandeelhoudersregister, de aandeelhoudersovereenkomst, register van certificaathouders etc.

Niet al deze gegevens zijn voor iedereen inzichtelijk. De bevoegde autoriteiten en de Fiscale Inlichtingen Eenheid heeft inzage in alle gegevens. Overige partijen hebben slechts (tegen betaling) inzage in de naam, geboortejaar en -datum, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het gehouden economisch belang, waarbij dat belang zal worden aangeduid met bandbreedtes van 25%-50%, 50%-75% en 75%-100%.

Niet voldoen?

Tot slot is belangrijk om te weten dat het niet tijdig voldoen aan deze registratieverplichting een economisch delict oplevert. Deze overtreding kan worden gestraft met hechtenis van maximaal 6 maanden of een geldboete van de vierde categorie (maximaal € 21.750,-).

Over de blogger
Erik van Loon

Binnen het ondernemingsrecht heeft Erik twee duidelijke specialisaties: het faillissementsrecht en het rechtspersonen- & vennootschapsrecht. Het zijn voornamelijk ondernemers die vertrouwen op deze specialistische kennis van Erik.

Meer artikelen van Erik van Loon
Erik van Loon Ondernemingsrecht advocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.