Publicaties

Vastgoedrecht

Huurder woonruimte gevrijwaard van verhuurkosten Onlangs heeft de Hoge Raad bekrachtigd het arrest van het gerechtshof te Amsterdam van 29 juni 2010 waarbij is bepaald dat alleen kosten van bijvoorbeeld een naamplaatje, het verstrekken van eenvoudig voorlichtingsmateriaal en het aanvragen van een huisvestingsvergunning door de (sociale) verhuurder van woonruimte aan de huurder mogen worden doorberekend. Ten aanzien van onder meer kosten verband houdende met research en controle van stukken, werkzaamheden van een verhuurmakelaar (bezichtiging, opmaken opnamestaat, opstellen huurcontract) oordeelt de Hoge Raad dat sprake is van een ten behoeve van verhuurder overeengekomen niet redelijk voordeel waar tegenover geen of een verwaarloosbare tegenprestatie staat ex artikel 7:264 lid 1 BW. Aangezien deze kosten geacht worden inherent te zijn aan de normale woningexploitatie, mogen deze op grond van voormeld artikel niet afzonderlijk aan de huurder in rekening worden gebracht (HR 6 april 2012, LJN BV1767). Vastgoedrecht