Publicaties

Vastgoedrecht

Monumentenzorg gaat met de tijd mee Op 1 januari 2012 is de Wet Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden en is het Besluit omgevingsrecht gewijzigd ten aanzien van monumenten. Vergunningsvrij bouwen bij monumenten is voortaan in bepaalde gevallen mogelijk en ook klein onderhoud aan monumenten wordt vergunningsvrij, mits het monument niet wordt aangetast. De belangrijkste verandering is dat de reguliere vergunningenprocedure van de Wabo nu ook op Rijksmonumenten van toepassing is, tenzij de activiteit ingrijpend is (bijvoorbeeld bij sloop van een deel). Dit betekent een procedure van maximaal 8 weken, met een mogelijke verlenging van 6 weken, en de mogelijkheid dat een vergunning van rechtswege ontstaat na verstrijken van de beslistermijn. Verder vervalt de aanwijzing op aanvraag voor Rijksmonumenten, zodat omwonenden een bouwproject niet langer op die manier kunnen vertragen. Vastgoedrecht