Publicaties

Vastgoedrecht

Reikwijdte monumentenstatus Een onroerende zaak kan slechts als geheel op een monumentenlijst worden geplaatst. In het register van beschermde monumenten wordt beschreven welke aspecten en bestanddelen van het object in het bijzonder beschermingswaardig zijn. Betekent dat dan dat het monument alleen bescherming geniet voor zover dat staat beschreven in de omschrijving? Bij uitspraak van 14 november 2012 heeft de Raad van State zich uitgelaten over de reikwijdte van de monumentenstatus. In de betreffende zaak is een pand op de gemeentelijke monumentenlijst opgenomen. Volgens de omschrijving in het register is het pand van belang vanwege het uitwendige aspect. De eigenaar wenst tot inpandige verbouwing over te gaan en dient daarvoor een reguliere bouwvergunning in. De gemeente verleent de bouwvergunning. De Raad van State oordeelt dat de monumentenverordening zich uitstrekt over het gehele pand en dat de gemeente daarom ten onrechte zonder toetsing van de beoogde bouwwerkzaamheden aan de monumentale waarden tot vergunningverlening is overgegaan, met als gevolg dat de bouwvergunning in strijd met de Woningwet is verleend en wordt vernietigd. Voormelde uitspraak ziet op vergunningverlening op grond van de (voormalige) Woningwet en Monumentenwet 1988. Het thans geldende Besluit omgevingsrecht is soepeler en bepaalt dat sommige activiteiten toch vergunningsvrij kunnen plaatsvinden. Gewoon onderhoud en wijzigingsactiviteiten aan een inpandig onderdeel van een monument dat uit het oogpunt van monumentenzorg geen waarde heeft, zijn bijvoorbeeld vergunningsvrij. Bouwactiviteiten zijn vergunningsvrij, mits geen verandering van de draagconstructie, geen verandering van de (sub)brandcompartimentering, geen uitbreiding van de bebouwde oppervlakte en geen uitbreiding van het bouwvolume plaatsvindt. Vastgoedrecht