Publicaties

Vastgoedrecht

Uilen en slopen, een slechte combinatie! De aanwezigheid van uilen, maar bijvoorbeeld ook vleermuizen, in een te slopen gebouw of in een plangebied leveren met enige regel-maat grote problemen en oponthoud op bij de realisering van een project. Een recente uitspraak van de Raad van State van 15 februari 2012 (zaaknummer 201104545/1/T1/A3) heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Het spreekt voor zich dat door de sloop van een gebouw waarin uilen of vleermuizen verblijven, deze dieren verstoord worden. Dit verstoren is in strijd is met de Flora- en faunawet. Een ontheffing van deze verbodsbepalingen is zeer moeilijk te verkrijgen, omdat uilen en vleermuizen beschermde diersoorten zijn, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn. Jarenlang is het de praktijk geweest bij ontwikkelaars en het ministerie van ELI om geen ontheffingen te verlenen, maar om overtreding van verbodsbepalingen te voorkomen. Door er voor te zorgen dat de vleermuizen verhuisden naar een nabijgelegen vleermuiskast of een ander geschikt gebouw, was er immers geen sprake van overtreding van de Flora- en faunawet en was ontheffing onnodig. De Raad van State zet dit systeem – naar het zich nu doet aanzien – op zijn kop. Alleen maatregelen die zien op het voorkómen van overtreding van de Flora- en faunawet mogen worden betrokken bij de beoordeling of sprake is van een overtreding. Mitigerende en compenserende maatregelen, zoals het in casu aanleggen van een alternatieve nestplaats voor een beschermde steenuil en kerkuil mogen niet worden meegenomen. Hiermee wordt niet voorkomen dat de vaste rust- en verblijfplaatsen van de steenuil en de kerkuil blijvend zullen worden vernield of verstoord, aldus de Raad van State. De uitspraak van 15 februari 2012 is een tussenuitspraak, maar deze is al bevestigd door einduitspraken in andere zaken (ABRvS 2 mei 2012, zaaknr. 201106397/1/T1/R1 en ABRvS 9 mei 2012, zaaknr. 201110539/1/R4). Hoewel het doek hiermee lijkt te zijn gevallen, heeft het ministerie van ELI aangegeven haar beleid niet te wijzigen totdat eindspraak is gewezen in de bovenstaande zaak. U dient er re-kening mee te houden dat wanneer vanaf nu rust- of verblijfplaatsen van beschermde soorten dreigen te worden verstoord steeds vaker een ontheffing nodig zal zijn. Vastgoedrecht