Werkgever kan kosten arbeidsongeschikte werknemer verhalen

15 mrt 2021 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg Suzanne van Reedt Dortland

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Als een werknemer letsel oploopt kan een werkgever plotseling geconfronteerd worden met een forse schadepost. Hij heeft namelijk de verplichting om gedurende 104 weken het loon door te betalen. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer en betaalt hij ook de daaraan verbonden kosten.  

Verhaalsrecht (regres)

Verzuimt de werknemer door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, zoals een (verkeers-)ongeval of een mishandeling? Dan kan de werkgever van het slachtoffer een deel van zijn schade op deze derde verhalen. Dit verhaalsrecht wordt ook wel het regresrecht genoemd.

Voorwaarden regresrecht

De wet stelt twee voorwaarden voor het ontstaan van een verhaalsrecht van de werkgever:

  1. Er moet sprake zijn van een werknemer die lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een derde aansprakelijk is.
  2. De werknemer moet door deze gebeurtenis arbeidsongeschikt zijn geworden en de werkgever is verplicht om zijn loon tijdens ziekte door te betalen.

Welke schade kan de werkgever claimen? 

De wetgever heeft in artikel 6:107a BW opgenomen dat de werkgever het nettoloon en de re-integratiekosten mag verhalen op de derde die voor de arbeidsongeschiktheid aansprakelijk is.

Nettoloon

Dat de vordering is beperkt tot het nettoloon is juridisch gezien logisch. Het verhaalsrecht is namelijk een afgeleid vorderingsrecht van de werkgever. Dat betekent dat de grondslag van de vordering de onrechtmatige daad is tegenover een ander, namelijk de werknemer. De werkgever verkrijgt voor wat betreft het verhalen van de loonschade de positie van de werknemer, aangezien hij verplicht is het loon aan de werknemer te blijven betalen. De werknemer kan nooit meer verhalen dan zijn schade en die schade bedraagt zijn nettoloon.

De ingehouden loonbelasting en sociale premies die de werkgever moet betalen over het loon van de werknemer vallen daar dus buiten. Hetzelfde geldt voor eventuele kosten voor vervangend personeel. 

Re-integratiekosten en overige kosten

De wetgever is de werkgever daarnaast tegemoet gekomen door ook een verhaalsrecht te creëren voor re-integratiekosten. Achtergrond daarvan is dat de werkgever op grond van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht is de werknemer zo goed mogelijk te begeleiden in het hervatten van zijn werk. De kosten die hiermee verband houden kunnen verhaald worden op de aansprakelijke partij. Dit betekent dat onder meer de kosten voor het inschakelen van een re-integratiebureau, revalidatiekosten, het inschakelen van een Arbodienst, het aanpassen van de werkplek (denk aan een aangepaste stoel) en om- of bijscholing verhaald kunnen worden op de aansprakelijke partij. 

Uitzondering

Algehele uitzondering is de situatie waarin het letsel is ontstaan door een andere werknemer. In dat geval bestaat geen verhaalsrecht. Op grond van artikel 6:104a lid 4 BW is dit alleen anders als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de kant van de werknemer. In dat geval zou de werkgever de loonschade en re-integratiekosten wel op de werknemer kunnen verhalen. Dit wordt door rechters echter zelden toegestaan.

Transitievergoeding

Is er sprake van langdurige arbeidsongeschiktheid en wordt het dienstverband beëindigd onder toekenning van een transitievergoeding? Dan kan deze vergoeding niet verhaald worden op de aansprakelijke partij, maar wordt de vergoeding wel gecompenseerd door UWV onder de voorwaarde dat de vordering tijdig bij UWV wordt ingediend. 

Praktijkvoorbeeld

Suzanne is als HR Manager werkzaam bij een groot bedrijf en zij heeft een contract voor onbepaalde tijd. In het weekend fietst zij naar de hockeyclub en wordt op een rotonde aangereden door een afslaande automobilist die verzuimt voorrang te verlenen. Suzanne raakt arbeidsongeschikt en kan 6 maanden lang haar werk niet verrichten. Vervolgens werkt zij 3 maanden lang op basis van 50% voor zij weer 100% in staat is aan de slag te gaan. Zij verdient € 3.000 bruto per maand en krijgt daarvan € 1.800 netto in handen. 

De Arbodienst schakelt in het re-integratietraject een arbeidsdeskundige in die aangeeft dat het nodig is een verstelbare stoel en in hoogte verstelbare tafel op de werkplek te installeren. Totale kosten € 2.750. 

De werkgever van Suzanne kan het netto doorbetaalde loon over de periode waarin Suzanne arbeidsongeschikt is geweest plus de re-integratiekosten (inclusief aanpassing werkplek) verhalen op de aansprakelijke partij. In totaal € 16.200. Dit bedrag zal in de praktijk worden verhaald op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.  

Kom in actie!

Werkgevers laten vaak geld liggen doordat zij niet op de hoogte zijn van de verhaalsmogelijkheden. Denkt u aanspraak te kunnen maken op het verhaalsrecht? Kom dan in actie en neem contact met ons op. Wij toetsen graag of uw schade verhaald kan worden. Doordat de secties arbeidsrecht en letselschade daarbij samenwerken is specialistische kennis gegarandeerd.  

Jeroen van Kollenburg, specialist arbeidsrecht

Bente Maljers, specialist letselschade

Bente-Maljers

Over de blogger
Suzanne van Reedt Dortland

Suzanne werkt sinds 2012 bij AK Advocaten. Zij is gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, in het bijzonder in letsel- en overlijdensschade.

Meer artikelen van Suzanne van Reedt Dortland
Suzanne van Reedt Dortland letselschadeadvocaat

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.