Burenrecht

Tussen buren kunnen allerhande conflicten ontstaan. Bijvoorbeeld over de aanwezigheid van bomen, struiken of bebouwing dichtbij de erfgrens, overhangende takken, de locatie van de erfafscheiding, het gebruik van de grond van de ander of geur- of geluidsoverlast. In het Burgerlijk Wetboek is een aparte titel opgenomen over de rechten en plichten van eigenaren van naast elkaar gelegen erven. Dit rechtsgebied wordt het burenrecht genoemd. Het burenrecht is niet dwingend van aard. Dat wil zeggen dat buren met elkaar afspraken kunnen maken die van de wet afwijken.

Voor wie geldt het?

Het burenrecht is niet alleen van toepassing op eigenaren van woningen en appartementen, maar geldt ook voor huurders en onderhuurders.

Bomen en beplanting

De wet bepaalt bijvoorbeeld dat in beginsel geen bomen mogen worden gepland binnen twee meter van de erfgrens. Voor heggen of heesters geldt een afstand van een halve meter. Dit tenzij, de buren daarvoor toestemming hebben gegeven. De beplanting kan ook zonder toestemming blijven staan, als deze niet hoger is dan scheidsmuur tussen de erven of er al zeker twintig jaar staat. Is sprake van overhangende beplanting? Dan kunt u uw buren (schriftelijk) vragen deze weg te halen. Stel daarbij zo nodig een termijn. Verwijderen de buren de beplanting niet? Dan mag u dat zelf doen. Ga daarbij echter niet te rigoureus te werk. Voor schade kunt u aansprakelijk zijn.

Erfafscheiding

Een erfafscheiding is een afscheiding van twee percelen grond en deze kan benadrukt worden door het plaatsen van bijvoorbeeld een heg, een hek, een schutting of een rij bomen. De erfgrens kan wijzigen als een bezitter twintig jaar lang bezit heeft van een stuk grond, bijvoorbeeld door het met een erfafscheiding bij het eigen perceel te betrekken. De oorspronkelijk eigenaar kan dan niet meer de verwijdering van de erfafscheiding vorderen en de bezitter wordt eigenaar door verjaring. Dit geldt echter niet als de grond werd gebruikt op basis van een titel, zoals bruikleen of huur, omdat dan duidelijk is dat de gebruiker de grond voor een ander houdt.

Erfdienstbaarheden

Praktisch gezien betekent een erfdienstbaarheid dat de eigenaar van het ene erf iets moet toelaten dat de andere eigenaar van het andere erf doet. Het kan ook zo zijn dat de eigenaar van het ene erf iets niet moet doen. Het gaat dus om dulden of nalaten. Soms bestaan tussen erven nog erfdienstbaarheden die tientallen tot zelfs meer dan honderd jaar oud zijn. Dit kan bijvoorbeeld een recht van overpad zijn, de meest voorkomende vorm van erfdienstbaarheid. Een ander voorbeeld van een erfdienstbaarheid is de erfdienstbaarheid van vrij uitzicht. Als de erfdienstbaarheid onredelijk bezwarend voor de eigenaar van het dienende erf is, kan hij vragen om wijziging of opheffing. Daarnaast kan worden gevorderd dat de erfdienstbaarheid op de minst bezwarende wijze wordt uitgeoefend. Het komt ook voor dat nieuwe erfdienstbaarheden ontstaan door verjaring of dat nieuwe erfdienstbaarheden moeten worden gevestigd.

Hinder

Buren mogen elkaar geen onrechtmatige hinder toebrengen, bijvoorbeeld in de vorm van geluidsoverlast, geuroverlast en het beperken van lichtinval. Wanneer hinder onrechtmatig is, verschilt per geval. Relevant is onder andere om wat voor hinder het precies gaat, hoe vaak de hinder voorkomt en hoelang de hinder duurt. Ook de omstandigheden ter plaatse kunnen een rol spelen, evenals de belangen die de andere partij bij de situatie heeft. Een rechter kan bepalen dat de buren moeten stoppen met veroorzaken met hinder of bijvoorbeeld een schadevergoeding toewijzen.

Advies

Mocht u problemen hebben met uw buren, dan voorzien wij u graag van juridisch advies over uw mogelijkheden in uw concrete geval. Ook kunnen wij uw buren namens u aanschrijven of u helpen bij het opstellen van een brief uit uw naam. Uiteraard houden wij daarbij de toekomstige burenrelatie in het oog. Zo nodig procederen wij echter ook in burenconflicten. Indien u de voorkeur heeft om het conflict met de buren onderling en in goed overleg op te lossen, dan biedt AK Advocaten gecertificeerde mediators die u en uw buren kunnen begeleiden bij het zoeken naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is Neem contact op. Vastgoedrecht