Mededinging en kartelverbod

Voor een effectieve markt is het van belang dat er voldoende concurrentie is. Dit zorgt ervoor dat bedrijven onderling met elkaar strijden om de kans hun producten of diensten te verkopen. Alle marktdeelnemers willen een zo gunstig mogelijke marktpositie verkrijgen. Het is de bedoeling dat ze elkaar niet hinderen of de concurrentie vervalsen. Om dit te bewaken is mededinging in regels vastgelegd, en bestaat er een kartelverbod. Overigens wordt ook het verlenen van staatssteun door overheidsorganen door het mededingingsrecht beheerst.

Kartelverbod

Het kartelverbod verbiedt alle samenwerking tussen ondernemingen die de mededinging op de EU-markt vervalst en van invloed is op de handel tussen de lidstaten. Er moet sprake zijn van samenwerking in de vorm van een overeenkomst, een besluit van een ondernemersvereniging of een onderling afgestemde feitelijke gedraging. Bij het kartelverbod is sprake van een samenwerking die de mededinging beperkt, verhindert of vervalst. Ook een afspraak die niet gemaakt is om de concurrentie te beperken, maar wel dit effect heeft, is verboden. Het Europese Hof van Justitie gaat over het kartelverbod binnen de Europese Unie. Op puur lokale kartels is het nationale recht van toepassing. Het Europese Hof van Justitie neemt echter al snel aan dat er sprake is van invloed op de handel tussen lidstaten; een al dan niet daadwerkelijke of zelfs potentiële invloed is al voldoende. Niet alle afspraken tussen ondernemingen zijn verboden. Afspraken tussen ondernemingen die de mededinging beperken kunnen ook positieve effecten hebben. Daarom zijn er uitzonderingen. Het is mogelijk een individuele ontheffing van het kartelverbod te krijgen. Ook kan groepsvrijstelling worden gegeven.

Nietigheid en schadevergoeding

Voldoet een afspraak of handeling aan de bovenstaande omschrijving, dan valt dit onder het kartelverbod. Het gevolg hiervan is dat de betreffende overeenkomsten en besluiten nietig zijn. Nietigheid houdt in dat de overeenkomst nooit heeft bestaan; de overeenkomst is niet geldig en heeft geen gevolg. De nationale rechter moet de desondanks ontstane gevolgen vaststellen en kan een schadevergoeding toekennen aan gedupeerde partijen.

Misbruik van machtspositie

Het is verboden dat één of meer ondernemingen die een machtspositie innemen op de gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan de machtspositie misbruiken waardoor de concurrentie wordt beperkt en de handel tussen lidstaten van de EU wordt beïnvloed. Om te bepalen of de onderneming een machtspositie inneemt, moet de markt worden afgebakend. Het gaat daarbij om de ‘relevante’ product- of dienstenmarkt, in zowel inhoudelijk als territoriaal opzicht. De machtspositie is niet alleen afhankelijk van het marktaandeel, maar ook van zaken als ondernemingsstructuur, financiële kracht, technologische voorsprong en potentiële concurrentie. Het hebben van een machtspositie is op zichzelf niet verboden, het misbruik maken daarvan wel. Om misbruik van een machtspositie te voorkomen is er een systeem van preventief concentratietoezicht. Fusies, overnames en structurele samenwerkingen moeten aangemeld worden als de betrokken ondernemingen bepaalde omzetdrempels overschrijden. De Europese Commissie kan de concentratie verbieden als deze zou leiden tot een versterking van de machtspositie waardoor de mededinging op de gemeenschappelijke markt wordt beperkt. Op puur lokale machtsposities is het nationale recht van toepassing. De vastgoedspecialisten van AK Advocaten adviseren (semi)overheden en bedrijven op gebied van mededinging. Wij hebben veel ervaring met de toetsing of aan mededingingsregels wordt voldaan. Naast adviseren kunnen wij ook voor u onderhandelen of, indien het komt tot een rechterlijke procedure, uw belangen behartigen in de rechtszaal. Neem contact op.  Vastgoedrecht