Alimentatie

Gaan jullie uit elkaar en hebben jullie kinderen? Dan moeten jullie samen financiële afspraken maken over de kosten voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. Is er daarnaast een verschil in inkomen tussen jullie beiden? Dan zal hierover ook gesproken moeten worden. Hieronder leggen we aan je uit wat er allemaal komt kijken bij het berekenen van alimentatie

Kinderalimentatie

Volgens de wet zijn ouders verplicht te voorzien in de kosten van hun kinderen tot hun 21ste levensjaar. In een ouderschapsplan kan hierover een andere afspraak opgenomen worden, in die zin dat de ouders overeenkomen dat zij de kinderen tot een latere leeftijd financieel steunen.

Berekening van de kinderalimentatie

Bij de berekening van kinderalimentatie wordt de volgende methodiek gebruikt. Allereerst dient de behoefte van de kinderen berekend te worden. Aan de hand van de Nibud-normen en jullie netto gezinsinkomen ten tijde van het uit elkaar gaan, worden de maandelijkse kosten van de kinderen in kaart gebracht.

Draagkracht

Wanneer de behoefte is vastgesteld, wordt vervolgens nagegaan in welke mate jullie beiden in staat zijn bij te dragen in de kosten van de kinderen. Dit noemen we de draagkracht. De draagkracht wordt berekend aan de hand van het huidige inkomen. Ouders moeten naar rato van hun draagkracht in de behoefte van de kinderen voorzien. Hoofdregel is dat de ouder waar de kinderen hun hoofdverblijf hebben een bijdrage ontvangt van de andere ouder. Deze ouder neemt dan de verblijfsoverstijgende kosten voor zijn/haar rekening, zoals bijvoorbeeld de medische kosten, schoolkosten en de kosten van sport.

Zorgkorting

Aan de zijde van de andere ouder wordt bij de berekening van de kinderalimentatie ook rekening gehouden met het feit dat die ouder kosten voor zijn/haar rekening neemt als de kinderen bij hem/haar verblijven. Dit noemen we de zorgkorting.

Kinderrekening

In overleg kunnen ouders afwijken van de door rechtbanken gehanteerde methodiek voor het berekenen van kinderalimentatie. Zo kunnen zij afspreken dat zij zullen werken met een kinderrekening waarop beiden een bijdrage storten. Er zullen dan wel goede afspraken gemaakt moeten worden over het gebruik van deze rekening. Bijvoorbeeld over de vraag wie welke kosten van de rekening mag voldoen en in welke gevallen er van te voren overleg nodig is. Een combinatie van kinderalimentatie en een kinderrekening is ook mogelijk.

Hulp nodig bij het berekenen van de kinderalimentatie?

Wij kunnen een berekening van de kinderalimentatie voor je maken en je inzicht geven in de verschillende mogelijkheden en de (financiële) gevolgen van die mogelijkheden. Indien het niet lukt om samen tot afspraken te komen over de kinderalimentatie, dan kan de rechtbank op verzoek van een van de ouders de kinderalimentatie vaststellen. Ook tijdens die procedure begeleiden wij jou graag.

Ik wil hulp bij het berekenen van de kinderalimentatie

Indexering alimentatie 2019

"Volgens de wet zijn ouders verplicht te voorzien in de kosten van hun kinderen tot hun 21ste levensjaar."

Partneralimentatie

Volgens de wet is er alleen recht op partneralimentatie na echtscheiding of na ontbinding van een geregistreerd partnerschap. Er bestaat dus volgens de wet geen recht op partneralimentatie na het beëindigen van een samenleving. Daarbij merken we op dat in een samenlevingscontract wel een recht op partneralimentatie kan zijn opgenomen.

Misverstanden over de partneralimentatie

Over partneralimentatie bestaan de nodige misverstanden. Eén ervan is dat een ex-partner geen recht heeft op partneralimentatie als hij/zij eigen inkomen heeft. Dat is onjuist.

Eerst zal beoordeeld moeten worden of de alimentatiegerechtigde behoefte heeft aan een bijdrage in de kosten van zijn/haar levensonderhoud. De welstand tijdens het huwelijk is daarbij het uitgangspunt. Daarbij speelt natuurlijk ook een rol of en zo ja, welk inkomen de alimentatiegerechtigde zelf verdient of zou kunnen verdienen.

Behoefte

Als duidelijk is dat er behoefte is aan partneralimentatie, zal gekeken moeten worden of de alimentatieplichtige de draagkracht heeft om een bijdrage te betalen. Het berekenen van de financiële ruimte gebeurt aan de hand van de huidige inkomsten en lasten. Voor ondernemers is dat niet altijd eenvoudig. Daarom is het voor ondernemers extra belangrijk om zich bij te laten staan door een familierechtspecialist.

Draagkracht en jusvergelijking

Na berekening van de behoefte en de draagkracht, kan het nog nodig zijn om een jusvergelijking te maken. Daarbij wordt bekeken bij welk bedrag aan partneralimentatie beide ex-partners eenzelfde financiële vrije ruimte hebben. De laagste uitkomst van de berekening op basis van de behoefte, de draagkracht en de jusvergelijking bepaalt de hoogte van de partneralimentatie. Op deze manier is de partneralimentatie dus niet hoger dan het bedrag dat de alimentatiegerechtigde nodig heeft of de alimentatiebetaler kan betalen en krijgt de alimentatiegerechtigde door de partneralimentatie niet meer financiële vrije ruimte dan de betaler.

Bij de berekening van partneralimentatie kunnen verschillende uitgangspunten met betrekking tot behoeftigheid, inspanningsverplichting, inkomsten en uitgaven tot verschillende uitkomsten leiden. Er is dus veel winst te behalen met het inschakelen van deskundige bijstand!

Partneralimentatie termijn en uitzonderingen

Wordt de partneralimentatie voor het eerst verzocht na 31 december 2019? Dan bedraagt de termijn van de partneralimentatie in beginsel maximaal 5 jaar. De termijn kan dus ook korter zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als het huwelijk of geregistreerd partnerschap korter dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt een ex-partner alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde.

Er zijn 3 uitzonderingen op deze regels:

  • Als je samen kinderen hebt, stopt partneralimentatie pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Heeft het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 15 jaar geduurd? En krijgt de ex-partner die alimentatie ontvangt, binnen 10 jaar AOW? Dan duurt de alimentatieplicht totdat de ontvanger AOW krijgt.
  • Ben je geboren op of voor 1 januari 1970? Duurde het huwelijk of geregistreerd partnerschap langer dan 15 jaar? En krijg je over meer dan 10 jaar pas AOW? Dan is de alimentatieduur 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.

Afwijkende afspraken over de partneralimentatie

In onderling overleg is het mogelijk om afwijkende afspraken te maken over de hoogte en/of de termijn van de partneralimentatie. Maar het is ook mogelijk om maatwerkafspraken te maken rondom de partneralimentatie, zoals bijvoorbeeld een afkoopsom van de partneralimentatie, een niet-wijzigingsbeding of een afspraak over aanpassing van de alimentatie als de alimentatieontvanger (meer) salaris gaat verdienen of met een nieuwe partner gaat samenwonen.

Wij zijn jullie graag behulpzaam door voor jullie een berekening van de partneralimentatie te maken en inzicht te geven in de verschillende mogelijkheden en de (financiële) gevolgen van die mogelijkheden. Indien het niet lukt om tot afspraken te komen over de partneralimentatie, dan kan de rechtbank op verzoek van een van de ex-partners de partneralimentatie vaststellen. Ook tijdens die procedure begeleiden wij jou graag.

Wijziging van alimentatie

Indien er sprake is van gewijzigde omstandigheden of indien de alimentatieregeling nooit aan de wettelijke normen en maatstaven voldaan heeft, kan de regeling in principe gewijzigd worden. Het is dan ook aan te raden om regelmatig na te gaan of de kinder- en/of partneralimentatieregeling nog wel aansluit bij de huidige situatie.

Bij een wijziging van omstandigheden moet je bijvoorbeeld denken aan een verandering in inkomen. Dit kan zowel een stijging, daling als ontslag zijn.  Maar ook je lasten kunnen veranderen of de gezinssamenstelling. Samenwonen en/of trouwen met een nieuwe partner kan ook aanleiding geven om de regeling weer eens tegen het licht te houden.

Samen bekijken we met je of er sprake is van een wijziging in omstandigheden die kan zorgen voor een wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie. Het is en blijft maatwerk.

Alimentatie indexering

Kinder- en partneralimentatie dienen jaarlijks per 1 januari geïndexeerd te worden. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld en vanaf medio november bekend gemaakt via verschillende websites, zoals de website van het LBIO. De indexering van partneralimentatie kan in uitspraak van de rechtbank, een overeenkomst of convenant uitgesloten zijn.

Hulp nodig bij het berekenen van alimentatie?

De familierechtspecialisten van AK Advocaten kunnen je informeren en adviseren over (de wijziging van) kinderalimentatie en partneralimentatie. Indien je vragen hebt, neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail. Een eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis.

Ik wil een gratis kennismakingsgesprek