Verdeling pensioen na echtscheiding

In geval van een echtscheiding moet ook een regeling ten aanzien van het pensioen worden getroffen. Voor het ouderdomspensioen (te ontvangen na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) geldt dat de ex-partner recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk via de werkgever(s) opgebouwde ouderdomspensioen. Deze verdeling wordt verevening genoemd. Dit is alleen anders wanneer dit recht uitdrukkelijk in eventuele huwelijkse voorwaarden is uitgesloten. Het recht op het ontvangen van een deel van het ouderdomspensioen na echtscheiding ontstaat overigens pas als degene die het pensioen heeft opgebouwd ook daadwerkelijk met pensioen gaat.

Berekenen verdeling pensioen na echtscheiding

Door het tijdig invullen en opsturen van een speciaal daarvoor bedoeld formulier kan bereikt worden dat de pensioenuitvoerder berekent op welk deel van het ouderdomspensioen de ex-partner recht heeft, en dat de pensioenuitvoerder dit deel te zijner tijd rechtstreeks aan de ex-partner van de pensioengerechtigde uitbetaalt. Het is echter ook mogelijk om tijdens de echtscheiding met elkaar afwijkende afspraken over de verdeling van het pensioen te maken. Zo kan worden afgesproken dat de ex-partner te zijner tijd een kleiner of juist groter deel dan de helft van het opgebouwde pensioen ontvangt. Ook kan de verevening volledig worden uitgesloten, zodat ieder zijn of haar volledige eigen opgebouwde pensioen behoudt. Verder is het ook mogelijk om af te spreken dat er geen verevening plaatsvindt, maar conversie. Bij conversie wordt de helft van het ouderdomspensioen samen met het opgebouwde partnerpensioen omgezet in een eigen pensioenrecht van de ex-partner. De wijze waarop tot andere afspraken kan worden gekomen voor wat betreft de verdeling van pensioen na een echtscheiding, de voor- en nadelen daarvan en de vastlegging van die afwijkende afspraken, is iets dat AK Advocaten met u zal bespreken en regelen als u ons inschakelt. [conversiekader tekst=""]

Verdeling pensioenrechten uit eigen onderneming

In geval van pensioen dat is opgebouwd binnen een eigen onderneming (in eigen beheer) is er, op grond van rechtspraak, in geval van een echtscheiding de mogelijkheid om te verlangen dat dit pensioen wordt afgestort bij een verzekeringsmaatschappij. Dit is alleen anders als de financiƫle positie van de onderneming dit niet toelaat. Eventueel in overleg met de accountant en/of een pensioendeskundige kunnen wij nagaan wat uw juridische positie is.

Echtscheiding en nabestaandenpensioen

Ook over het nabestaandenpensioen dat voor de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd, zal gesproken moeten worden. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat dit gereserveerd blijft voor de ex-partner in de vorm van bijzonder partnerpensioen. Er zijn namelijk mogelijkheden om dit anders te regelen, bijvoorbeeld door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering.

Vergeten pensioen

Het komt regelmatig voor dat tijdens een echtscheidingsprocedure geen aandacht is besteed aan de opgebouwde pensioenrechten en hiervoor geen regeling is getroffen. Dit kan leiden tot discussies achteraf. Het blijft mogelijk om ook na de echtscheidingsprocedure alsnog aanspraak te maken op verdeling of verevening van het opgebouwde pensioen. De familierechtspecialisten van AK Advocaten kunnen u informeren over de verschillende wettelijke regelingen die in de loop der tijd van toepassing zijn geweest en met u bespreken welke mogelijkheden er zijn om alsnog tot verdeling of verevening van de opgebouwde pensioenrechten te komen tijdens een echtscheiding. Natuurlijk kunnen zij vervolgens voor u de nodige stappen daartoe ondernemen of in overleg met u een procedure voeren bij de rechter. Stuur ons een e-mail of bel direct met een van onze familierechtadvocaten. Neem contact op. Familierecht