Echtscheiding en verdeling gemeenschap van goederen

In geval van een echtscheiding, dient gekeken te worden naar de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Het merendeel van mensen trouwt nog altijd in gemeenschap van goederen. Van een gemeenschap van goederen is sprake als geen huwelijkse voorwaarden voor of tijdens het huwelijk zijn opgesteld. In principe behoort bij een gemeenschap van goederen al het aanwezige vermogen van de echtgenoten tot de huwelijksgemeenschap, dus aan beide partners samen. Er moet dan gedacht worden aan het eigen huis, de spullen in het huis (de inboedel), een auto, de banktegoeden, eventuele spaarpolissen en schulden. Maar het gaat ook om een eigen zaak of aandelen in een door één of beide echtgenoten gedreven onderneming in de vorm van een besloten vennootschap (BV). Er zijn enkele uitzonderingen op deze hoofdregel. Gelden of spullen die uit een nalatenschap zijn verkregen en waarvan de overledene bij testament heeft bepaald dat zijn/haar erfenis niet tot de huwelijksgemeenschap van de erfgenamen zal gaan behoren, blijven privé eigendom van de echtgenoot die dit vermogen heeft geërfd. Zo’n specifieke clausule in een testament noemt men ook wel een uitsluitingsclausule. Ook een schenking kan privé (onder uitsluiting) door één van de echtgenoten zijn verkregen wanneer de schenker dit uitdrukkelijk bij de schenking heeft bepaald. Verder kunnen een letselschade-uitkering en ontslagvergoeding mogelijk (deels) buiten de huwelijksgemeenschap vallen. [conversiekader tekst=""]

Echtscheiding

Als een echtscheiding aan de orde is, zullen afspraken gemaakt moeten worden over de boedelscheiding. Uitgangspunt is dat de huwelijksgemeenschap door de helft wordt gedeeld. Er zal altijd eerst samen met u een inventarisatie worden gemaakt van al het aanwezige vermogen en per vermogensbestanddeel worden beoordeeld in hoeverre dit tot de eventuele huwelijksgemeenschap behoort of wellicht juist niet. Vervolgens zal met u bekeken worden hoe het vermogen verdeeld kan en zou moeten worden. Vanzelfsprekend moet er ook over eventuele schulden een afspraak worden gemaakt, voor zover dit mogelijk is. Vaak lukt het om met de andere echtgenoot afspraken te maken over de verdeling van gemeenschappelijk vermogen. In dat geval zorgen wij voor een goede vastlegging van de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant. Soms lukt het niet om tot afspraken te komen en is het nodig om aan de rechter hierover een beslissing te vragen. Bijvoorbeeld als men het niet eens kan worden over de waarde van een of meerdere vermogensbestanddelen. In dat geval zal de rechter een deskundige aanwijzen. Bij een eigen huis zal dit een makelaar zijn. In geval van een onderneming zal dit een accountant zijn. De familierechtspecialisten van AK Advocaten zijn ervaren in het begeleiden van ex-echtgenoten bij de verdeling van het vermogen en het voeren van verdelingsprocedures. Zeker ook indien ondernemingen tot het te verdelen vermogen behoren. Met u staan we ook stil bij de gevolgen van de gemeenschap van goederen gedurende de echtscheiding. Zolang de gemeenschap van goederen namelijk nog in stand is, kan u geconfronteerd worden met schulden die uw echtgenoot of echtgenote is aangegaan zonder uw toestemming of medeweten. De gemeenschap van goederen eindigt door indiening van een echtscheidingsverzoekschrift. Vanaf dat moment is de huwelijksgemeenschap ontbonden. Na ontbinding van de gemeenschap zijn echtgenoten ook niet meer aansprakelijk voor de schulden die de andere echtgenoot vanaf dat moment aangaat. Om die reden zal de advocaat van AK Advocaten steeds met u bespreken op welk moment het wenselijk is om een echtscheidingsverzoekschrift in te dienen. Als het nodig is kunnen we direct tot indiening van een verzoekschrift tot echtscheiding overgaan. Wilt u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. Neem contact op. Familierecht