Hoe wordt het loon vastgesteld dat bepalend is voor de berekening van de transitievergoeding?

19 sep 2017 Arbeidsrecht Jeroen van Kollenburg

N.b. Dit artikel is meer dan een jaar geleden voor het laatst gewijzigd. De informatie kan verouderd zijn.

Transitievergoeding

De transitievergoeding raakt al aardig ingeburgerd. Dit is de wettelijk verplichte vergoeding die de werkgever verschuldigd is als een arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Ik zal de hoofdregel nog even uiteenzetten. De transitievergoeding bestaat uit een zesde maandsalaris per gewerkte zes maanden over de eerste 10 dienstjaren en een kwart maandsalaris voor iedere zes dienstmaanden boven de 10 dienstjaren. Voor 50 plussers die 10 jaar in dienst zijn bij een werkgever geldt tot 2020 een aangepaste regeling. Voor hen wordt aanspraak gemaakt op een half maandsalaris per elk half dienstjaar vanaf het 50e levensjaar. Dit gaat in vanaf de eerste volledige periode van 6 maanden nadat de werknemer 50 is geworden.

Basisloon en vakantiegeld

Uitgangspunt voor de transitievergoeding vormt het maandsalaris inclusief vakantiegeld. Dit wordt berekend door het gemiddeld uurloon inclusief vakantiegeld te vermenigvuldigen met het vaste aantal werkbare uren. Is een werknemer niet voor een vast aantal uren werkzaam? Dan wordt het maandloon vastgesteld door het bruto uurloon (inclusief vakantiegeld) te vermenigvuldigen met het gemiddeld aantal uren dat een werknemer heeft gewerkt in de 12 maanden voorafgaand aan de ontslagdatum.

Aanvullende vergoedingen

Maakt een werknemer aanspraak op een aanvullende vergoeding? Bijvoorbeeld op provisie, een vaste eindejaarsuitkering, dertiende maand, overwerkvergoeding of ploegentoeslag? Dan wordt hiermee rekening gehouden bij de calculatie van de transitievergoeding. Dit gebeurt door een twaalfde deel van de vergoeding die in de 12 maanden voorafgaand aan de ontslagdatum is ontvangen op te tellen bij het basisloon inclusief vakantiegeld.

Bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkering

Maakt een werknemer aanspraak op uitkering van een bonus, winstuitkering of een variabele eindejaarsuitkering? Dan wordt ook hier rekening gehouden met de gemiddelde aanvulling op het basisloon per maand. Hiervoor geldt echter geen referteperiode van 12 maanden maar van 36 maanden voorafgaande aan het jaar van ontslag. Dat betekent dat bij een ontslag in het jaar 2017 dus een 36e deel van het over de jaren 2014 tot en met 2016 ontvangen bedrag moet worden meegeteld. Vragen of meer info? Neem gerust contact op. Fotocredits: Fotolia / Syda Productions

Over de blogger
Jeroen van Kollenburg

Jeroen geeft als salary-partner leiding aan de sectie arbeidsrecht. Hij adviseert onder meer over complexe ontslagkwesties, (internationale) reorganisaties, medezeggenschap en overtreding van arbeidsomstandighedenwetgeving.

Meer artikelen van Jeroen van Kollenburg

4 reacties op “Hoe wordt het loon vastgesteld dat bepalend is voor de berekening van de transitievergoeding?”

  1. Waarom kan er zonder enige vorm van compensatie afstand worden gedaan van het oude reglement? Ik ben in oktober 19 jaar in dienst bij mijn werkgever en zie de bestaande regelingen alleen maar minder worden. Voor sommige zoals van eindloon naar middenloon vindt er compensatie plaats maar voor de ontslag vergoeding geldt dit niet. Vanwaar dit verschil?

    • Sander, ik begrijp jouw opmerking op dat vlak. Het aanpassen van de wet en de introductie van de transitievergoeding is puur een politieke keuze geweest, gebaseerd op het sociaal akkoord tussen werkgeversorganisaties en vakbonden namens de werknemers. Op diverse punten heeft een uitruil plaatsgevonden van onderwerpen die tot aanpassing van de wet hebben geleid. Dit overigens niet altijd ten nadele van de werknemer. Zo heeft een werknemer bij beëindiging van een dienstverband op bedrijfseconomische gronden via UWV nu ook recht op een transitievergoeding, terwijl voorheen geen aanspraak op een vergoeding bestond. Op andere punten, zoals het vervallen van de kantonrechtersformule kan dit inderdaad in financiële zin negatief uitpakken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.